partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA

 

16 września 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem programu był ciąg dalszy dyskusji na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

  • Projekt ustawy przygotowany został w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

  • W kwietniu 2015 r. Ministerstwo przeprowadziło konsultacje publiczne

  • 17.04.2015 r. IARP skierowała do Ministerstwa stanowisko z uwagami odnoszącymi się do propozycji zmian ustawy (pismo L.dz. 264/KRIA/2015/w)

  • 07.09.2015 r. skorygowany rządowy projekt skierowany został do Sejmu

Problematykę zawartą w publikowanych wersjach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym omawiano w środowisku architektów z MPOIA od początku pojawienia się informacji o zmianach.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu ds. Legislacji MPOIA analizie poddano projekt ustawy w wersji, która skierowana została do Sejmu (druk 3896). Część proponowanych zmian budzi duży niepokój z racji możliwych negatywnych konsekwencji natury gospodarczej i społecznej, które mogłyby zaistnieć po wprowadzeniu ustawy w życie. Ponadto proponowane zmiany zapisane są w niejasny i skomplikowany sposób. Istnieje obawa, że zamiar podniesienia jakości planowania przestrzennego nie zostanie zrealizowany.

Zespół ds. Legislacji MPOIA wskazując pola możliwych zagrożeń, ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom wprowadzania nieracjonalnych przepisów i poprzez wypracowywane opinie i postulaty - próbuje wpływać na kształt systemu prawa.

 

Za szczególnie kontrowersyjne Zespół ds. Legislacji MPOIA uznał propozycje zmian:

  • w art. 2 (definicje: działki budowlanej; udziału procentowego powierzchni zabudowy; powierzchni całkowitej zabudowy);

  • w art. 60 ust. 1b (dotyczy uzyskiwania stanowiska rady gminy w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy);

  • w art. 61 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 (nowe kryteria wydawania decyzji wz);

  • w art. 61 ust. 1a (w sytuacji braku planu miejscowego dopuszczenie na podstawie decyzji wz wyłącznie jednokrotnej rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków);

  • w art. 63 ust. 3a-3c (dotyczy możliwości żądań od inwestora odszkodowania - w procedurze, która posługuje się nowym niezdefiniowanym pojęciem "obszar oddziaływania inwestycji");

  • w dodanym na końcu projektu ustawy - art. 11 ust. 1 pkt. 2 (dotyczy nadania radzie gminy prawa do uchylania planu miejscowego dla niektórych nieruchomości lub ich części z funkcją zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej).

Bożena Nieroda

 

W spotkaniu w dniu 16 września udział wzięli: Grzegorz Jachym, Robert Techmański, Olaf Jasnorzewski, Maciej Nitka, Stanisław Pałka, Bożena Nieroda.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP