partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA

 

16 września 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Legislacji MPOIA. Głównym punktem programu był ciąg dalszy dyskusji na temat rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

  • Projekt ustawy przygotowany został w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

  • W kwietniu 2015 r. Ministerstwo przeprowadziło konsultacje publiczne

  • 17.04.2015 r. IARP skierowała do Ministerstwa stanowisko z uwagami odnoszącymi się do propozycji zmian ustawy (pismo L.dz. 264/KRIA/2015/w)

  • 07.09.2015 r. skorygowany rządowy projekt skierowany został do Sejmu

Problematykę zawartą w publikowanych wersjach rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym omawiano w środowisku architektów z MPOIA od początku pojawienia się informacji o zmianach.

Podczas ostatniego spotkania Zespołu ds. Legislacji MPOIA analizie poddano projekt ustawy w wersji, która skierowana została do Sejmu (druk 3896). Część proponowanych zmian budzi duży niepokój z racji możliwych negatywnych konsekwencji natury gospodarczej i społecznej, które mogłyby zaistnieć po wprowadzeniu ustawy w życie. Ponadto proponowane zmiany zapisane są w niejasny i skomplikowany sposób. Istnieje obawa, że zamiar podniesienia jakości planowania przestrzennego nie zostanie zrealizowany.

Zespół ds. Legislacji MPOIA wskazując pola możliwych zagrożeń, ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom wprowadzania nieracjonalnych przepisów i poprzez wypracowywane opinie i postulaty - próbuje wpływać na kształt systemu prawa.

 

Za szczególnie kontrowersyjne Zespół ds. Legislacji MPOIA uznał propozycje zmian:

  • w art. 2 (definicje: działki budowlanej; udziału procentowego powierzchni zabudowy; powierzchni całkowitej zabudowy);

  • w art. 60 ust. 1b (dotyczy uzyskiwania stanowiska rady gminy w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy);

  • w art. 61 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 (nowe kryteria wydawania decyzji wz);

  • w art. 61 ust. 1a (w sytuacji braku planu miejscowego dopuszczenie na podstawie decyzji wz wyłącznie jednokrotnej rozbudowy lub przebudowy istniejących budynków);

  • w art. 63 ust. 3a-3c (dotyczy możliwości żądań od inwestora odszkodowania - w procedurze, która posługuje się nowym niezdefiniowanym pojęciem "obszar oddziaływania inwestycji");

  • w dodanym na końcu projektu ustawy - art. 11 ust. 1 pkt. 2 (dotyczy nadania radzie gminy prawa do uchylania planu miejscowego dla niektórych nieruchomości lub ich części z funkcją zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej).

Bożena Nieroda

 

W spotkaniu w dniu 16 września udział wzięli: Grzegorz Jachym, Robert Techmański, Olaf Jasnorzewski, Maciej Nitka, Stanisław Pałka, Bożena Nieroda.