partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Praktyka zawodowa

Od dnia 7 maja 2019 r. w zakresie ubiegania się o uprawnienia w specjalności architektonicznej obowiązują nowe przepisy wg Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Od dnia 25 września 2014 r. przestają obowiązywać książki praktyki zawodowej. Osoby, które zarejestrowały takie książki przed tym terminem wpisują i potwierdzają przebieg praktyki na starych zasadach do dnia 25 września 2014 r. Po tym terminie obowiązuje w odniesieniu do praktyk odbywanych w kraju tzw. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

 

Egzamin na uprawnienia

 

Terminy egzaminów

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP informuję o terminach egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wyznaczonych w latach 2024-2026:

2024 r.:

 • sesja wiosenna 7 czerwca (termin składania wniosków do 7 marca 2024 r.)
 • sesja jesienna 22 listopada (termin składania wniosków do 22 sierpnia 2024 r.)

2025 r.:

 • sesja wiosenna 16 maja (termin składania wniosków do 17 lutego 2025 r.)
 • sesja jesienna 21 listopada (termin składania wniosków do 21 sierpnia 2025 r.)

2026 r.:

 • sesja wiosenna 15 maja (termin składania wniosków do 15 lutego 2026 r.)
 • sesja jesienna 20 listopada (termin składania wniosków do 20 sierpnia 2026 r.)

 

Termin składania wniosków do 3 m-cy przed terminem egzaminu!

 

Wykaz aktów prawnych

wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi będzie podany dwa miesiące przed egzaminem.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH aktualnych na dzień 1 grudnia 2023 r. wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

 

Opłaty obowiązujące dla wniosków złożonych do 7 marca 2024 r.:

Opłaty obowiązujące od 8 marca 2024 r.:

Na mocy uchwały KRIA nr O-6-VI-2024 z 20 lutego 2024 r. zmienione zostały wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych:

Uchwała nr O-6-VI-2024 Krajowej Rady z 20 lutego 2024 r.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej wynoszą:

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  – z tytułu kwalifikowania = 1570 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1570 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 930 zł
 • dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
  – z tytułu kwalifikowania = 2360 zł
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 2360 zł
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 1350 zł

Uchwała wchodzi w życie z dniem 8 marca 2024 r.  Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego do 7 dni od daty zapłaty, ale nie dłuższym niż do 10 dnia następnego miesiąca! 

 

Postępowanie kwalifikacyjne:

Obecnie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są w następującym zakresie:

L.p.

Rodzaj uprawnień

Tytuł

Praktyka

1

Do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch.

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

2

Do projektowania w ograniczonym zakresie

inż. arch.;

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

mgr inż. budownictwa

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

3

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

mgr inż. arch.

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

4

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

inż. arch.;

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

mgr inż. budownictwa

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

5

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

mgr inż. arch.;

1,5 roku praktyka na budowie

inż. arch.

3 lata na budowie

6

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

mgr inż. budownictwa

1,5 roku praktyka na budowie

inż. arch.

1,5 roku praktyka na budowie

inż. budownictwa

3 lata praktyki na budowie

technik architekt

4 lata praktyki na budowie

 

 

Uchwała nr O – 51 – V – 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., ze zm.

Dokumenty i formularze dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego (tekst jednolity)

   

Dane do przelewu :

 • numer rachunku: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
 • nazwa odbiorcy: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • adres odbiorcy: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
 • kwota: ______ zł
 • nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • tytuł przelewu: I rata – kwalifikacje

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury są proszone o zgłoszenie tego do 7 dni od daty zapłaty, ale nie dłuższym niż do 10 dnia następnego miesiąca!

Przed samym egzaminem należy przedstawić dowód uiszczenia drugiej raty w tej samej kwocie wpłaconej na konto MPOIA RP tytułem opłaty za egzamin.

Zainteresowanych tematem odsyłamy do nowych aktów prawnych:

 

Regulamin dla egzaminatorów spoza KK MPOIA RP

REGULAMIN DLA EGZAMINATORÓW SPOZA KK MPOIA RP BIORĄCYCH UDZIAŁ W SESJI EGZAMINACYJNEJ NA UPRAWNIENIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.

 1. Egzaminatorem może zostać każdy członek MPOIA RP, spełniający wymagania zgodne z kwalifikacjami niezbędnymi do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, będący aktualnie wpisanym na listę członków MPOIA RP, po wyrażeniu przez niego zgody na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie Izby, który nie był karany za naruszenie regulaminów izby oraz za naruszenie zasad etyki zawodowej.
 2. Osoba będąca egzaminatorem z poza listy KK MPOIA RP ma obowiązek uczestniczenia również jako egzaminator zewnętrzny w obronach dyplomów na WA PK, w razie wytypowania jej przez Radę MPOIA RP jako przedstawiciela izby, pod rygorem skreślenia jej z listy egzaminatorów. Zapis ten nie dotyczy pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej uczestniczący w obronach dyplomów z racji obowiązków zawodowych.
 3. Wyłonienie konkretnej osoby powołanej do pełnienia roli egzaminatora w sesji egzaminacyjnej na uprawnienia dokonywane będzie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną MPOIA RP z listy wszystkich zgłoszonych osób.
 4. Osoba zainteresowana pełnieniem roli egzaminatora składa w sekretariacie izby kwestionariusz zgłoszeniowy (wzór dostępny na stronie internetowej MPOIA RP) wraz z krótkim CV oraz wykazem wykonanych i zrealizowanych obiektów.
 5. Listę egzaminatorów prowadzi biuro MPOIA RP i jest ona dostępna na stronie internetowej izby wraz z załącznikami (CV, dorobek zawodowy)
 6. W razie skreślenia lub zawieszenia przynależności do Izby osoba zostaje automatycznie skreślona z listy egzaminatorów.
 7. Zawiadomienie o wytypowaniu egzaminator otrzymuje drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli nie może on w określonym terminie uczestniczyć w egzaminie, wytypowana zostaje kolejna osoba.
 8. Trzykrotna odmowa udziału w sesji egzaminacyjnej lub jako egzaminator zewnętrzny na WA PK skutkuje skreśleniem danej osoby z listy egzaminatorów.
 9. W sprawach wątpliwych dotyczących listy lub spełnienia przez kandydata warunków regulaminu rozstrzyga Rada MPOIA RP na posiedzeniu, w którym uczestniczy prawnik MPOIA RP.

 

Kwestionariusz zgłoszeniowy do pobrania