partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Praktyka zawodowa

Od dnia 25 września 2014 r. w zakresie ubiegania się o uprawnienia w specjalności architektonicznej obowiązują nowe przepisy wg Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Od dnia 25 września 2014 r. przestają obowiązywać książki praktyki zawodowej. Osoby, które zarejestrowały takie książki przed tym terminem wpisują i potwierdzają przebieg praktyki na starych zasadach do dnia 25 września 2014 r. Po tym terminie obowiązuje w odniesieniu do praktyk odbywanych w kraju tzw. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej oraz zbiorcze zestawienie odbytej praktyki.

Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy.

Egzamin na uprawnienia

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w zakresie do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z późn. zm.):

– sesja zimowa – 7 grudnia 2018 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: do 7 września 2018 r.

– sesja letnia – 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: do 7 marca 2019 r.

– sesja zimowa – 6 grudnia 2019 r. godz. 10:00 – termin złożenia wniosków: do 6 września 2019 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi będzie podany dwa miesiące przed egzaminem.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji letniej 2019 r. 

Na mocy uchwały KRIA nr O-14-V-2019 z 12 lutego 2019 r. zmienione zostały wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych:

Uchwała nr O-14-V-2019

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej od 9 marca 2019 r. wynoszą:

 • dla zakresu uprawnień: projektowanie bez ograniczeń, projektowanie w ograniczonym zakresie, kierowanie robotami bez ograniczeń oraz kierowanie robotami w ograniczonym zakresie:
  – z tytułu kwalifikowania – 1000 zł (do 8 marca 2019 – 935 zł)
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1000 zł (do 8 marca 2019 – 935 zł)
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 590 zł (do 8 marca 2019 – 555 zł)
 • dla zakresu uprawnień: łączonych bez ograniczeń oraz łączonych w ograniczonym zakresie
  – z tytułu kwalifikowania = 1500 zł (do 8 marca 2019 – 1405 zł)
  – z tytułu przeprowadzenia egzaminu = 1500 zł (do 8 marca 2019 – 1405 zł)
  – z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu = 870 zł (do 8 marca 2019 – 810 zł)

Postępowanie kwalifikacyjne

Obecnie uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są w następującym zakresie:

L.p.

Rodzaj uprawnień

Tytuł

Praktyka

1

Do projektowania bez ograniczeń

mgr inż. arch.

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

2

Do projektowania w ograniczonym zakresie

inż. arch.;

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

mgr inż. budownictwa

1 rok praktyka projektowa; 1 rok praktyka na budowie

3

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

mgr inż. arch.

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

4

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

inż. arch.;

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

mgr inż. budownictwa

1 rok praktyka projektowa; 1,5 roku praktyka na budowie

5

Do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

mgr inż. arch.;

1,5 roku praktyka na budowie

inż. arch.

3 lata na budowie

6

Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

mgr inż. budownictwa

1,5 roku praktyka na budowie

inż. arch.

1,5 roku praktyka na budowie

inż. budownictwa

3 lata praktyki na budowie

technik architekt

4 lata praktyki na budowie

 

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Uchwała nr O – 51 – V – 2019 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącego załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., ze zm.

Dokumenty i formularze dotyczące postępowania kwalifikacyjnego:

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego (tekst jednolity)

Informacja dotycząca składania wniosków


Wysokości opłat
za postępowanie kwalifikacyjne:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1. Art. 14 ust. 3 pkt 1–4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1490 t.j. Z późn. zm.) wynosi:

1.1. z tytułu kwalifikowania 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

1.2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 935 złotych (dziewięćset trzydzieści pięć złotych 00/100),

1.3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 555 złotych (pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

2. art.. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1490 t.j. Z późn. zm.) wynosi:

2.1. z tytułu kwalifikowania 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100)

2.2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1405 złotych (tysiąc czterysta pięć złotych 00/100)

2.3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 810 złotych (osiemset dziesięć złotych 00/100)

Dane do przelewu :

 • numer rachunku: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
 • nazwa odbiorcy: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
 • adres odbiorcy: ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków
 • kwota: ______ zł
 • nazwa nadawcy: Imię i Nazwisko, Adres
 • tytuł przelewu: I rata – kwalifikacje

Przed samym egzaminem należy przedstawić dowód uiszczenia drugiej raty w tej samej kwocie (935 zł) wpłaconej na konto MPOIA RP tytułem opłaty za egzamin.

Zainteresowanych tematem odsyłamy do nowych aktów prawnych:

Regulamin dla egzaminatorów spoza KK MPOIA RP

REGULAMIN DLA EGZAMINATORÓW SPOZA KK MPOIA RP BIORĄCYCH UDZIAŁ W SESJI EGZAMINACYJNEJ NA UPRAWNIENIE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.

 1. Egzaminatorem może zostać każdy członek MPOIA RP, spełniający wymagania zgodne z kwalifikacjami niezbędnymi do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, będący aktualnie wpisanym na listę członków MPOIA RP, po wyrażeniu przez niego zgody na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie Izby, który nie był karany za naruszenie regulaminów izby oraz za naruszenie zasad etyki zawodowej.
 2. Osoba będąca egzaminatorem z poza listy KK MPOIA RP ma obowiązek uczestniczenia również jako egzaminator zewnętrzny w obronach dyplomów na WA PK, w razie wytypowania jej przez Radę MPOIA RP jako przedstawiciela izby, pod rygorem skreślenia jej z listy egzaminatorów. Zapis ten nie dotyczy pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej uczestniczący w obronach dyplomów z racji obowiązków zawodowych.
 3. Wyłonienie konkretnej osoby powołanej do pełnienia roli egzaminatora w sesji egzaminacyjnej na uprawnienia dokonywane będzie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną MPOIA RP z listy wszystkich zgłoszonych osób.
 4. Osoba zainteresowana pełnieniem roli egzaminatora składa w sekretariacie izby kwestionariusz zgłoszeniowy (wzór dostępny na stronie internetowej MPOIA RP) wraz z krótkim CV oraz wykazem wykonanych i zrealizowanych obiektów.
 5. Listę egzaminatorów prowadzi biuro MPOIA RP i jest ona dostępna na stronie internetowej izby wraz z załącznikami (CV, dorobek zawodowy)
 6. W razie skreślenia lub zawieszenia przynależności do Izby osoba zostaje automatycznie skreślona z listy egzaminatorów.
 7. Zawiadomienie o wytypowaniu egzaminator otrzymuje drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli nie może on w określonym terminie uczestniczyć w egzaminie, wytypowana zostaje kolejna osoba.
 8. Trzykrotna odmowa udziału w sesji egzaminacyjnej lub jako egzaminator zewnętrzny na WA PK skutkuje skreśleniem danej osoby z listy egzaminatorów.
 9. W sprawach wątpliwych dotyczących listy lub spełnienia przez kandydata warunków regulaminu rozstrzyga Rada MPOIA RP na posiedzeniu, w którym uczestniczy prawnik MPOIA RP.

Kwestionariusz zgłoszeniowy