partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Podstawowe regulacje prawne

Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw UE

Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej...  tekst jednolity  stan od dnia 7 lipca 2005 r.

Uchwała nr O-06-04 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 21 kwietnia 2004 roku.
Regulamin postępowania weryfikacyjnego w stosunku do osób będących obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które zamierzają uzyskać i wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienia budow-lane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, na podstawie praw, wykształcenia i praktyki uzyskanych za granicą.

Dyrektywa 85/384  tłumaczenie polskie (wersja robocza)

Dyrektywa Rady z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinie architektury oraz środków mających na celu ułatwienie skutecznego korzystania z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.

Pliki do pobrania:

Charakterystyka działalności na terenie UE

Informacja dla architektów starających się o weryfikację polskich uprawnień budowlanych za granicą.

Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są na poziomie narodowym przez odpowiednie instytucje w krajach docelowych. W celu zapoznania się tym procedurami, należy skontaktować się z izbą architektów wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.


Wraz z innymi dokumentami, architekt starający się o uznanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej musi przedstawić zaświadczenie o zgodności dyplomu polskiej uczelni z wymienionymi w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta (85/384/EWG). Zaświadczenie takie jest wydawane przez Naczelnika Wydziału w Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Pana arch. Andrzeja Kobyleckiego, po uprzednim potwierdzeniu autentyczności dyplomu przez Panią Katarzynę Sobiecką, Głównego Specjalistę Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Sportu. Prosimy o kontakt z ww. osobami w celu umówienia się na spotkanie, pod następującymi numerami telefonu:

  • Pan arch. Andrzej Kobylecki – (0-22) 661 80 69
  • Pani Katarzyna Sobiecka – (0-22) 318 98 31

 

Link: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej