partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Ustawowy organ Izby Okręgowej [art. 19.1 ustawy o samorządach zawodowych ( D.2014.1946) oraz §19.1 Statutu].

Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby Architektów RP w okresach pomiędzy zjazdami Okręgowej Izby. Odpowiada za realizację programu, budżetu, i warunki pracy pozostałych ustawowych organów (Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz za pracę Biura Izby. Realizuje uchwały Zjazdu Okręgowego. Reprezentuje Izbę Okręgową na zewnątrz – w granicach województwa – przed organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

Radą kieruje Przewodniczący, którego wspomaga oraz Rada (jako zespół). Zarówno Przewodniczący jak i skład Rady wybiera Okręgowy Zjazd MPOIA RP na czteroletnią kadencję. W bieżących pracach pomiędzy posiedzeniami Rady MPOIA RP (które odbywają się min. raz w miesiącu) pracuje Prezydium, w skład którego wchodzą zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz (odpowiedzialny za pracę Biura OIA) oraz skarbnik (odpowiedzialny za realizację budżetu).

Rada Małopolskiej Okregowej Izby Architektów V Kadencja

Marek Tarko Marek Tarko
Przewodniczący Rady MPOIA RP
Bożena Nieroda Bożena Nieroda
Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP
DO 26 MAJA 2021 R.
Witold Zieliński Witold Zieliński
Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP
Piotr Chuchacz Piotr Chuchacz
Zastępca przewodniczącego Rady MPOIA RP
Grzegorz Lechowicz Grzegorz Lechowicz
Sekretarz
Wojciech Dobrzański Wojciech Dobrzański
Skarbnik

Członkowie:

Stanisław Deńko
Maria Janik
Maciej Nitka
Anna Serafin