partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Ustawowy organ Izby Okręgowej [art. 19.1 ustawy o samorządach zawodowych ( D.2014.1946) oraz §19.1 Statutu].

Rada kieruje działalnością Okręgowej Izby Architektów RP w okresach pomiędzy zjazdami Okręgowej Izby. Odpowiada za realizację programu, budżetu, i warunki pracy pozostałych ustawowych organów (Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz za pracę Biura Izby. Realizuje uchwały Zjazdu Okręgowego. Reprezentuje Izbę Okręgową na zewnątrz – w granicach województwa – przed organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami zawodowymi i organizacjami społecznymi.

Radą kieruje Przewodniczący, którego wspomaga oraz Rada (jako zespół). Zarówno Przewodniczący jak i skład Rady wybiera Okręgowy Zjazd MPOIA RP na czteroletnią kadencję. W bieżących pracach pomiędzy posiedzeniami Rady MPOIA RP (które odbywają się min. raz w miesiącu) pracuje Prezydium, w skład którego wchodzą zastępcy Przewodniczącego, Sekretarz (odpowiedzialny za pracę Biura OIA) oraz skarbnik (odpowiedzialny za realizację budżetu).

 

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów VI Kadencja – od 22.04.2023 r.

1 Przewodniczący Rady MPOIA RP Marek Kaszyński  
2 Zastępca przewodniczącego Maciej Kubicki  
3 Zastępca przewodniczącego Marcin Włodarczyk  
4 Zastępca przewodniczącego Witold Zieliński  
5 Skarbnik Wojciech Dobrzański  
6 Sekretarz Grzegorz Lechowicz  
7 Członek Prezydium od 28.09.2023 Bernadetta Półchłopek-Szczygieł  
8   Marta Bruzda  
9   Piotr Burak-Gajewski  
10   Agnieszka Łabusiewicz-Ćwik  
11   Marcin Pawłowski