partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

DZIELNICA MARZEŃ

Autorski program Rady MPOIA.

Ideą Programu była praca z młodzieżą, której zadaniem była ocena jakości własnego środowiska zamieszkania oraz próba stworzenia propozycji jego rewitalizacji. Przygotowanie do Programu polegało na podjęciu współpracy ze szkołami gimnazjalnymi i wytypowaniu najbliższego szkole i ciekawego przestrzennie terenu. Dla tego terenu uzyskano materiały geodezyjne i planistyczne (mapy, wypisy z planów miejscowych. 

Wybrana grupa młodzieży (zgłoszenia były dobrowolne) teren objęty Programem znała jako najbliższy, w których dorastali. Dlatego rekonesans, który prowadzili na nim pod okiem architekta (koordynatora Programu) miał stworzyć im możliwość innego spojrzenia na własną okolicę. Młodzież zapoznawała się z pojęciem waloryzacji jakości przestrzeni, określania obszarów zdegradowanego krajobrazu ale też i odnajdywania elementów cennych urbanistycznie i krajobrazowo (np. odnajdywania osi widokowych). Uczniowie prowadzili także własne poszukiwania wątków historycznych dotyczących analizowanego terenu w lokalnych muzeach, archiwach i prasie lokalnej.

Zebrany w ten sposób materiał posłużył do opracowania inwentaryzacji - zapisu przestrzennego, do którego wykorzystane zostały mapy terenu.

Kolejnym etapem pracy było nawiązanie współpracy z uczelnią architektoniczną.

Młodzi ludzie zapoznali się z podstawami projektowania na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii Frycza Modrzewskiego. Poznali także grupę studentów, którzy mieli ich wspierać w kontynuacji programu na kolejnych etapach. To przygotowanie teoretyczne stanowiło podstawę do zasadniczego etapu Programu czyli opracowaniu projektu rewitalizacji analizowanej przestrzeni. W założeniu miał to być autorski projekt młodzieży a architekt – koordynator programu ze strony MPOIA udzielał tylko korekt i wspomagał młodzież w pracy. W ułatwieniu sobie pracy młodzież podzieliła pomiędzy siebie odpowiednie odcinki zadania i opracowywała go w mniejszych grupach. Metody pracy były dowolne – od rysunków odręcznych, prace tekstowe (głównie dla prezentacji idei i historii terenu aż po wykorzystanie programów graficznych (w tym gier komputerowych).

Przygotowany materiał uczniowie zaprezentowali następnie studentom, którzy przejęli od uczniów zadanie dalszego opracowania zadania wg przekazanych im wytycznych. Mieli do tego wykorzystać współczesny warsztat projektowy dodając do tych opracowań własną myśl projektową. Etap ten polegał na spotkaniach i rozmowach co stworzyło interesującą socjologicznie sytuację relacji „pierwszy klient architekta – pierwszy architekt dla klienta” i jak przyznali potem młodzi uczestnicy – było to bardzo intrygujące doświadczenie w ich życiu.

Powstały w ten sposób dwa opracowania tego samego terenu: uczniowski i – rozszerzone – studenckie. Dopełnieniem programu były prezentacje prac – zarówno uczniów jak i studentów. Prezentacje odbywały się w siedzibie Małopolskiej OIA a także w miastach, na terenie których pracowali uczestnic Programu.

Nagrodą dla Uczestników Programu był udział w atrakcyjnej wycieczce.

Odbyły się dwie edycje w latach: 2010 i 2012.

 

W dniu 24 października odbyło się zakończenie Programu Dzielnica Moich Marzeń.

Zapraszamy na wystawę prac uczestników Programu Dzielnica Moich Marzeń w Chrzanowie. Wystawa potrwa do 15 stycznia 2012 r.

Zaproszenie

W dniu 13 września na zaproszenie Szkoły KSW w Libiążu, której uczniowie uczestniczą w Programie DMM gościli studenci z Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego.

W dniu 10 maja odbyło się drugie spotkanie młodzieży uczestniczącej w programie „Dzielnica Moich Marzeń” z pracownikami dydaktycznymi i studentami Krakowskiej Akademii. im. A. Frycza Modrzewskiego.

W dniu 29 marca 2012 r. młodzież uczestnicząca w tegorocznej edycji programu Dzielnica Moich Marzeń – spotkała się po raz pierwszy ze studentami Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego z Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych.