partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Dotyczy:

 1. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej zadania pod nazwą „Budowa  budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi („Osiedle Graniczne”), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr. 103/39, obr. 120, przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu”.

identyfikator konkursu: ocds-148610-0969d236-f1a2-11ee-ac52-ee29f86ffd4f,

numer ogłoszenia: 2024/BZP 00270059. 

 1. Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej zadania pod nazwą „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i biurowymi („Zakole Dunajca”), z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na dz. nr. 3/14, 3/15 , obr. 112, przy ul. Tłoki w Nowym Sączu- Budynek 2”.

identyfikator konkursu: ocds-148610-fe5cd79c-f17c-11ee-ac52-ee29f86ffd4f,

numer ogłoszenia: 2024/BZP 00269936;

Źródło informacji:

Strona internetowa: http://stbs-nowysacz.pl

Adres strony konkursu https: https://ezamowienia.gov.pl/

Po zapoznaniu się z warunkami przedmiotowego konkursu Zespół Warunków Wykonywania Zawodu [dalej ZWWZ] przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP zwraca uwagę Koleżankom i Kolegom na zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udziale w przedmiotowym postępowaniu. W wyniku przeprowadzonego audytu warunków konkursu oraz SIWZ, ZWWZ negatywnie ocenia warunki konkursów oraz merytoryczne przygotowanie sądu konkursowego, a tym samym zdecydowanie odradza członkom MPOIA oraz pozostałym Architektom uczestnictwo w przedmiotowym konkursie.

Kluczowe nieprawidłowości:

 1. Nierealny w ocenie ZWWZ harmonogram konkursu.
 2. Niewłaściwy skład Sądu Konkursowego.
 3. Nieadekwatne wymagania w zakresie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
 4. Rażąco zaniżone honorarium, niezgodne z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 5. Wypłata honorarium uzależniona od czynników będących poza wpływem zwycięzcy konkursu.
 6. Niewłaściwe, niebezpieczne dla uczestników zapisy dotyczące przekazania praw autorskich.
 7. Rodzaj i wysokość nagród w kontekście wymogów dotyczących przekazania praw autorskich.
 8. Niewystarczające materiały wyjściowe do projektowania (brak badań podłoża gruntowego),
 9. Brak kompletności udostępnionych uczestnikom materiałów konkursowych.

Opracowanie:
Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP,

Kraków, kwiecień 2024 r.