partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zasady przyjęcia

Osoba ubiegająca się o członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP powinna dostarczyć do siedziby Izby następujące dokumenty:

W celu dokonania zmiany danych osobowych, w tym uzupełnienie zakresu uprawnień, należy złożyć stosowny wniosek:

Dokumenty załączane do wniosków winny być potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem.

 

Potwierdzenia za zgodność z oryginałem można dokonać w biurze MPOIA pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów.

Zaświadczenia

Zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków Izby Architektów jest niezbędne przy składaniu dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę. Nie wymaga ono pieczątki i podpisu, a jego aktualność może być sprawdzona przez urzędy i osoby trzecie poprzez wpisanie numeru weryfikacyjnego zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów (www.izbaarchitektow.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z właściwą Okręgową Izbą Architektów.

Zaświadczenie jest ważne do wskazanej w nim daty ważności, która jest ostatnim dniem 6 miesiąca – licząc od dnia kończącego okres, za który członek Izby opłacił składkę członkowską.

Członek IARP może wygenerować sobie zaświadczenie samodzielnie, po zalogowaniu na stronie Izby Architektów (bezpośredni link do logowania).

 

Architekci nie korzystający z komputerów, zaświadczenia będę mogli otrzymać w biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel. 12 427 26 47.
Biuro jest czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, w godzinach 9:00–16:00

Zawieszanie i odwieszanie członkostwa

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jednakże obliguje do opłaty składki członkowskiej, w wysokości 10% składki w danym okresie.
W 2019 roku wysokość składki w przypadku zawieszenia wynosi 8,00 zł miesięcznie.

 

Zawieszenie w prawach członka Izby następuje w przypadku:

 • orzeczenia kary o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka Izby
 • nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy
 • wniosku członka Izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (wniosek napisany odręcznie)

 

W przypadku zawieszenia na wniosek Strony, Okręgowa Rada Izby podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zawieszenie.
Mając powyższe na względzie, zwracamy się z apelem, aby planując zawieszenie działalności zawodowej, składać wniosek w tej sprawie z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Zwalnia się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej osoby zawieszone w prawach członka Izby, co do których przyczyną zawieszenia było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub wychowawczy. Zwolnienie to nie może przekraczać okresu 4 lat od dnia podjęcia uchwały przez Radę Okręgową Izby Architektów w sprawie zwolnieniaz obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez członka Izby wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej z przyczyn jak wyżej, oraz zawierającego oświadczenie, iż w okresie zawieszenia członek ten nie będzie wykonywał samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rada Okręgowa Izby Architektów podejmuje uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podjęto przedmiotową uchwałę - do końca miesiąca, w którym nastąpiło przywrócenie w prawach członka Izby Architektów.

 

 

Odwieszenie w prawach członka, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie następuje po złożeniu pisemnego wniosku Strony. Okręgowa Rada Izby podejmuje uchwałę w sprawie przywrócenia w prawach członka w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.
Mając powyższe na względzie, zwracamy się z apelem, aby planując ponowne rozpoczęcie działalności zawodowej, składać wniosek o przywrócenie w prawach członka Izby z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiana przynależności do OIA

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania powodującej zmianę właściwości Izby Okręgowej, na wniosek Strony (członka IARP) wszczyna się postępowanie w sprawie przeniesienia wpisu na listę członków Okręgowej Izby Architektów, właściwej ze względu na nowe miejsce zamieszkania.

 

Tryb postępowania:

 • członek Izby Architektów składa wniosek do Okręgowej Izby właściwej dla nowego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o aktualnym miejscu zamieszkania. Po otrzymaniu kompletnego wniosku, Okręgowa Izba Architektów zwraca się do Rady Okręgowej Izby, w której wnioskodawca posiada dotychczasowy wpis na listę członków, o przekazanie dokumentacji członkowskiej;
 • uchwałę w przedmiocie przeniesienia wpisu podejmuje Rada Okręgowej Izby, właściwa dla nowego miejsca zamieszkania, po rozpatrzeniu kompletnego wniosku Strony
 • uchwałę o przeniesieniu wpisu przekazuje się Radzie Okręgowej Izby, w której wnioskodawca był dotychczasowym członkiem. Rada Izby, podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna

 

Członek Izby zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich na rzecz Okręgowej Izby, do której jego wpis został przeniesiony, z pierwszym dniem miesiąca następującego po dacie, w której uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.

Skreślenie i ponowny wpis

Skreślenie z listy członków Okręgowej Izby następuje w wypadku:

 • wniosku członka Izby
 • orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych
 • orzeczenie kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4
 • nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku

Skreślenie z listy członków Okręgowych Izb następuje również w przypadku śmierci członka.

 

Ponowny wpis na listę członków jest dokonywany na wniosek strony. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis Wnioskodawca powinien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty za ponowny wpis oraz dowód wpłaty za szkolenie uzupełniające dla członków izby skreślonych z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ponowny wpis jest dokonywany po odbyciu szkolenia uzupełniającego oraz po uregulowaniu ewentualnych zaległych, wymagalnych należności z tytułu składek członkowskich lub innych wierzytelności wobec Izby.

Szkolenie uzupełniające przeprowadzone jest jednego dnia, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego szkolenie. Polega ono na zapoznaniu się przez Wnioskodawcę z treścią wskazanych w § 4 ust. 3 aktów prawnych, udostępnionych Wnioskodawcy do wglądu podczas szkolenia w siedzibie okręgowej izby. Zawiadomienie o terminie szkolenia uzupełniającego wysyłane jest Wnioskodawcy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia na podany we wniosku adres poczty e-mail, za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Szkolenie uzupełniające dotyczy tematyki obejmującej swoim zakresem obowiązujące na dzień przeprowadzenia szkolenia przepisy prawa powszechnego, jak również przepisy prawa wewnętrznego Izby Architektów RP.

Po zakończeniu formalności, oraz po odbyciu przez Wnioskodawcę szkolenia uzupełniającego, okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków okręgowej izby. Przedmiotowa uchwała powinna być podjęta najpóźniej 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku o ponowny wpis.

 

Wniosek o ponowny wpis