partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Koleżanki i Koledzy,

W dniu 9 kwietnia 2024 r. w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów RP odbyło się kolejne spotkanie z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Panią Katarzyną Urbańską, Spotkanie poprowadził kol. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady MPOIA RP. Na spotkanie dotarło kilkadziesiąt osób.

W pierwszej części spotkania Pani Dyrektor Katarzyna Urbańska odpowiadała na pytania przygotowane przez Radę. Pytania dotyczyły:

  • Terminów opiniowania i wydawania decyzji administracyjnych.
  • Respektowania postanowień zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowanie Przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy na etapie wydawania pozwoleń konserwatorskich.
  • Procedury opiniowania koncepcji architektonicznych.
  • Ważności decyzji o pozwoleniu konserwatorskim i jej prolongaty. Prowadzenie robót budowlanych dłużej niż przewidziano to w decyzji o pozwoleniu konserwatorskim.
  • Zatwierdzania projektów zamiennych – zmiana decyzji o pozwoleniu konserwatorskim.
  • Kontaktów z przedstawicielami MWKZ i możliwości konsultowania rozwiązań.

Największy niepokój architektów budził brak stabilności stanowiska konserwatorskiego, a szczególnie przypadki podważania przez Urząd Konserwatorski ustaleń planów miejscowych. Nie do zaakceptowania był wyrażany dotychczas pogląd, w myśl którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa jedynie parametry maksymalne, które następnie mogą zostać swobodnie ograniczone decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków. Uzyskaliśmy zapewnienie, że tym razem zapisy planów miejscowych będą dla wszystkich stron obowiązujące. Uzyskaliśmy również deklaracje, że przewidziano procedurę zatwierdzania projektów zamiennych – zmiany pozwolenia na budowę oraz braku konieczności prolongowania pozwolenia konserwatorskiego po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

W drugiej części spotkania pytania z sali zadawali Członkowie Izby.

Na koniec spotkania kol. Marek Kaszyński zaproponował współpracę i pomoc izby przy spisaniu tzw. „check listy" dotyczącej procedur zmierzających do wydania pozwolenia konserwatorskiego. Przy Radzie MPOIA RP od kilku lat funkcjonuje Zespół ds. Ochrony Zabytków, którego uczestnicy mogą pomóc w wypracowaniu takich materiałów, które po zaakceptowaniu przez MWKZ mogłyby zostać udostępnione naszym Członkom.

Rada MPOIA RP