partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Wielkimi krokami zbliża się moment wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (popularnie nazywanej "mała nowelizacja prawa budowlanego").

 

Ustawa przyjęta w dniu 20 lutego 2015 r. przez Sejm RP została 16 marca 2015 r. podpisana przez Prezydent RP a 27 marca 2015 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 443). Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 1 pkt. 34, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. (Dziennik Ustaw z załączeniu).

 

Według założeń prawodawcy ustawa "zmierza do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności przez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki przewidziany jest w dotychczasowym stanie prawnym."

 

Ustawa wśród wielu nowości, w tym nagłaśnianych w mediach zmian w art. 29 i rozszerzeniu katalogu obiektów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, nakłada na projektantów nowe obowiązki.

 

W znowelizowanej ustawie do podstawowych obowiązków projektanta należeć będzie określanie obszaru oddziaływania obiektu (art. 20.ust. 1 pkt. 1c) oraz zamieszczanie w projekcie budowlanym informacji o obszarze oddziaływania obiektu (art. 34. ust. 3 pkt. 5).

 

Zwracamy uwagę na problemy związane z prawidłowym określaniem obszaru oddziaływania obiektu.

 

W obowiązującej jeszcze ustawie Prawo budowlane obszar ten zdefiniowany jest w art. 3 pkt. 20 jako "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Definicja odwołuje się do nigdzie nie sprecyzowanych przepisów odrębnych i przynosi trudno przewidywalne rozstrzygnięcia o zasięgu obszaru oddziaływania. Warto w tym miejscu przypomnieć niektóre orzeczenia sądów administracyjnych, których fragmenty przekazujemy w załączeniu.

 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw - definicja obszaru oddziaływania obiektu nieznacznie się zmienia (dodano "w tym zabudowy"). W znowelizowanej ustawie za obszar oddziaływania obiektu uznawany będzie "teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu."

 

I ta definicja odwołuje się do przepisów odrębnych a problem ich niedookreślenia pozostaje nierozwiązany.

 

Z uwagi na poważne konsekwencje, jakie mogą wynikać z odmiennej oceny zasięgu obszaru oddziaływania obiektu - w czerwcu 2014 r. Rada MPOIA zwróciła się do Krajowej Rady IARP z prośbą o uzyskanie od Ministerstwa kompletnej listy przepisów odrębnych, na podstawie których wyznacza się obszar oddziaływania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (pismo KRIA w załączeniu). Na pismo to IARP nie uzyskała jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa.

Rada MPOIA

 

30.03.2015 r.

 Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP