partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

1.       Składka członkowska.

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu IARP, oraz na podstawie uchwały Krajowej Rady IARP z dnia 17 grudnia 2014 (Uchwała nr O-52-IV-2014), składka członkowska obowiązująca w samorządzie zawodowym architektów w 2015 r., wynosi miesięcznie: 74,00 zł.
Składka  nie obejmuje obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

2.       Inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego architektów:

·   za wpis na listę członków Izby wynosi: 370,00 zł

·   za ponowny wpis na listę członków Izby wynosi: 910,00 zł

·   za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) wynosi: 370,00 zł. Zwolnienie od tej opłaty dotyczy członków, co do których przyczyną zawieszenia w prawach członka Izby było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub urlop wychowawczy

·   za szkolenie uzupełniające, przy ponownym wpisie na listę członków Izby wynosi: 210,00 zł

 

3.       Powyższe kwoty należy wpłacić na rachunek bankowy Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307.

 

4.       Ubezpieczenie OC.

Na podstawie Ustawy o samorządach zawodowych, członek izby musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązek ten można zrealizować w ramach grupowego ubezpieczenia OC członków IARP. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie zechcą skorzystać
z ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach umowy grupowej IARP, są zobowiązane do przesłania na adres biura MPOIA RP aktualnego ubezpieczenia indywidualnego OC.

 

5.       Ponowny wpis.

Ponowny wpis na listę członków jest dokonywany na wniosek strony. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis Wnioskodawca powinien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty za ponowny wpis oraz dowód wpłaty  za szkolenie uzupełniające dla członków izby skreślonych z listy członków  okręgowej izby z przyczyn o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ponowny wpis jest dokonywany po odbyciu szkolenia uzupełniającego oraz po uregulowaniu ewentualnych zaległych, wymagalnych należności z tytułu składek członkowskich, lub innych wierzytelności wobec Izby.

 

Szkolenie uzupełniające przeprowadzone jest jednego dnia, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego szkolenie. Polega ono na zapoznaniu się przez Wnioskodawcę z treścią wskazanych w § 4 ust. 3 aktów prawnych, udostępnionych Wnioskodawcy do wglądu podczas szkolenia w siedzibie okręgowej izby. Zawiadomienie o terminie szkolenia uzupełniającego wysyłane jest Wnioskodawcy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia na podany we wniosku adres poczty e-mail, za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. Szkolenie uzupełniające dotyczy tematyki obejmującej swoim zakresem obowiązujące na dzień przeprowadzenia szkolenia przepisy prawa powszechnego, jak również przepisy prawa wewnętrznego Izby Architektów RP.

 

Po zakończeniu formalności, oraz po odbyciu przez Wnioskodawcę szkolenia uzupełniającego, okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków okręgowej izby. Przedmiotowa uchwała powinna być podjęta najpóźniej 2 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku o ponowny wpis.

 

6.       Zawieszenia.

Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jednakże obliguje do opłaty 10% składki członkowskich tj.
7,40 zł miesięcznie.
Zwalnia się z obowiązku opłacenia składki członkowskiej osoby zawieszone w prawach członka Izby, co do których przyczyną zawieszenia było zajście w ciążę, przejście na urlop macierzyński lub wychowawczy. Zwolnienie to nie może przekraczać okresu 4 lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia przez Radę Okręgową Izby Architektów. Warunkiem zwolnienia jest złożenie przez członka Izby wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej w okresie zawieszenia, z przyczyn jak wyżej, zawierającego oświadczenie, iż w okresie zawieszenia członek ten nie będzie wykonywał samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W takim przypadku Rada Okręgowa Izby Architektów podejmuje uchwałę o zwolnieniu z obowiązku opłacania składek począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powzięcie uchwały - do końca miesiąca, w którym nastąpiło przywrócenie w prawach członka Izby Architektów.

 

7.       Zaświadczenia.

Zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków Izby Architektów w formie dokumentu elektronicznego nie wymaga pieczątki i podpisu, a jego aktualność może być sprawdzona przez urzędy i osoby trzecie poprzez wpisanie numeru weryfikacyjnego zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: http://www.izbaarchitektow.pl/ lub poprzez bezpośredni kontakt z właściwą Okręgową Izbą Architektów. Zaświadczenie jest ważne do wskazanej w nim daty ważności, która jest ostatnim dniem 6 miesiąca – licząc od dnia kończącego okres, za który członek Izby opłacił składkę członkowską.