partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kraków, 8 stycznia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE
Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
w sprawie zwołania XVIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP podjęła Uchwałę nr 047/2024 z dnia 4.01.2024 r., w sprawie zwołania XVIII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na dzień 23 marca 2024 r., o godz. 10:00 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36.

Na podstawie § 5, ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzenia zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP – Delegaci mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe.Więcej aktualności