partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 Relacja ze spotkania z kol. dr hab. inż. arch Magdaleną Kozień-Woźniak,
profesor PK 
pełniącą funkcje dziekana
na Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Spotkanie z przedstawicielami Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odbyło się 5 czerwca 2023 na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Ze strony MPOIA RP w spotkaniu udział wzięli :

  • kol. arch. Marek Kaszyński – Przewodniczący Rady
  • kol. arch. Witold Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady

W trakcie spotkania omówiono następujące tematy:

  1. Organizacja studenckich praktyk zawodowych. IARP stworzyło system informatyczny do obsługi praktyk zawodowych pod patronatem IARP dla studentów szkół architektury określając warunki jego funkcjonowania ze strony Izby Architektów RP. Studenckie praktyki zawodowe służą edukacji architektonicznej przyszłych architektów poprzez doskonalenie i uzupełnienie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie zajęć akademickich. Praktyka zawodowa – architektoniczna odbywa się poza uczelnią i z udziałem Izby Architektów w oparciu o infrastrukturę BIUR PROJEKTÓW. Wszystkie czynności związane z aplikacją do odbycia praktyki i potwierdzenie wyników praktyki odbywają się elektronicznie za pośrednictwem – Systemu Studenckich Praktyk Zawodowych (SSPZ) IARP.   

  2. Zajęcia z NEGOCJACJI. Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej  prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu "Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu architekta". Początki tej inicjatywy sięgają roku akademickiego 2018/2019. To prekursorskie doświadczenie przeprowadzone na tak dużą skalę pozwoliło na wymianę doświadczeń pomiędzy praktykami a kadrą naukową uczelni. Wieloletnia działalność dydaktyczna na uczelni przyczyniła się do zapoznania studentów z praktycznymi aspektami wykonywania zawodu architekta a nas architektów praktyków z wiedzą i przygotowaniem studentów do zawodu. Zajęcia o zróżnicowanej tematyce prowadzone były w różnych formach od  wykładów i seminariów po zajęcia laboratoryjne na wytypowanych obiektach. Studenci mieli okazje porozmawiać z autorami prac o procesie tworzenia i realizacji budynków.  

  3. Udział przedstawicieli MPOIA w komisjach egzaminacyjnych. Działalność egzaminatorów zewnętrznych reguluje porozumienie pomiędzy Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Do Kolegium należą Koleżanki i Koledzy posiadający co najmniej 10 lat uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Członkowie KEZ uczestniczą jako egzaminatorzy zewnętrzni w komisja dyplomowych magisterskich i inżynierskich na wyższych uczelniach architektonicznych na terenie Małopolski. Egzaminator Zewnętrzny delegowany przez Izbę jest pełnoprawnym członkiem komisji egzaminacyjnej. Oznacza to że ma prawo czynnie uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, w dyskusji, zadawać pytania egzaminacyjne i oceniać odpowiedzi na te pytania, a także oceniać prezentację pracy dyplomowej.

  4. Dostęp do norm dla studentów.

  5. Kurs na uprawnienia dla pracowników WA PK.

 

W trakcie spotkania kol. Magdalena Kozień-Woźniak przekazała na ręce kol. arch. Marka Kaszyńskiego list gratulacyjny w związku z jego wyborem na funkcję przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.