partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

 

 Kraków, 12 stycznia 2023 r.

 

 OBWIESZCZENIE

Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

w sprawie zwołania XVII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP podjęła Uchwałę nr 001/2023 z dnia 11.01.2023 r., w sprawie zwołania XVII Sprawozdawczego Okręgowego Zjazdu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP na dzień 25 marca 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36.

Na podstawie § 5, ust 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzenia zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP – Delegaci mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe.

W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe.