partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

W dniu 04.05.2022 w siedzibie MPOIA RP odbyło się pierwsze spotkanie
nowo utworzonego Zespołu Ochrony Zabytków (ZOZ) przy Radzie MPOIA RP
z przedstawicielami Katedry Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków WA PK (KHAiKZ).

 

Gośćmi ze strony WA PK byli:

 • dr hab. inż. arch. Jolanta Sroczyńska, prof. PK – Kierownik Katedry   
 • dr inż. arch. Zbigniew Wikłacz, prof. PK
 • dr inż. arch. Marta Urbańska, prof. PK                                               

Ze strony MPOIA RP w spotkaniu wzięli udział:

 • Grzegorz Lechowicz, sekretarz Rady, Koordynator Zespołu ZOZ
 • Piotr Chuchacz, Przewodniczący Rady MPOIA RP
 • Marek Tarko, wiceprzewodniczący Rady
 • Witold Zieliński, wiceprzewodniczący Rady
 • Maria Janik, członek Rady
 • Dorota Verey, członek Rady

Podczas spotkania omówiono problemy bieżącej pracy architektów przy opracowaniu i zatwierdzaniu projektów z dziedziny konserwatorskiej.
Obie strony spotkania – reprezentujące naukowców i projektantów – praktyków wyraziły zaniepokojenie stanem konserwacji zabytków nieruchomych będących najbardziej widocznym świadkiem naszej historii i kultury.

Za największy problem uznano trudne relacje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.
Do podstawowych zagadnień wymagających pilnego rozwiązania należą m.in. podważanie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisów planów miejscowych i częsta negacja (ze strony WUOZ) wcześniejszych uzgodnień. Stałym problemem są także przedłużające się procedury uzgodnień wykraczające poza terminy określone dla decyzji administracyjnych. Za niepokojące uznano także próby ingerencji w opracowania projektowe przy braku wcześniejszych jasnych wytycznych konserwatorskich.

Wiążemy wielkie nadzieje na efektywną współpracę z nowym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który jest architektem-praktykiem, niemniej oczekujemy symetrii we wzajemnych relacjach.

Aby osiągnąć ten cel uczestnicy spotkania zadeklarowali wzajemną wymianę informacji, doświadczeń i praktycznej współpracy. Omawialiśmy naszą – izbową koncepcję utworzenia forum ekspertów złożonego z autorytetów w dziedzinie konserwacji zabytków nieruchomych w celu zogniskowania dyskusji nad możliwymi formami i zasadami projektowania „nowego w starym”. Uznaliśmy też, że poszerzeniu niezbędnej wiedzy służyć będzie planowane wspólne rozszerzenie systemu szkoleń.

 

 • IMG_2978
 • IMG_2980
 • IMG_2981
 • IMG_2982
 • IMG_2983
 • IMG_2986
 • IMG_2987
 • IMG_2988