partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 L.dz.028/KKK/2022

                                                          Warszawa, 25 lutego 2022 r  

                                                                                                                                       .

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna IARP przekazuje informację o podjęciu przez Krajową Radę  IARP w dniu 23 lutego 2022 r. Uchwały w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Obowiązujące od 24 lutego 2022 roku wysokości opłat wynoszą:

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści zł 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści zł 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści zł 00/100),

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane wynosi:

a) z tytułu kwalifikowania 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt zł 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt zł 00/100).

Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed dniem 24 lutego 2022 roku mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

 

Więcej szczegółów dotyczących egzaminów na uprawnienia na stronie: https://www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/uprawnienia

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem,

Małgorzata Włodarczyk, Architekt IARP
Przewodnicząca Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP