partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Pismo 504/MPORIA/2020

Dotyczy:

konkursu na „Koncepcję urbanistyczno-architektoniczną rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru starego miasta Dąbie”

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie Małopolskiej OIA RP oraz Rada Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, po zapoznaniu się z warunkami umowy ogłoszenia konkursowego nr 2020/S212-519412 z dnia 30.10.2020 r., posiadającego rekomendację SARP oddział w Szczecinie Nr 006/R/2020, zgłasza uwagi do umowy o prace projektowe – załącznika nr 6 Regulaminu Konkursu. Mamy nadzieję, że Koledzy po zapoznaniu się z nimi zechcą wprowadzić zmiany w projekcie umowy zgodne z zamieszczonymi poniżej sugestiami.

Źródło:

http://www.tbsp.szczecin.pl/pl/przetargi/konkurs-koncepcja-urbanistyczno-architektoniczna-rewitalizacji-zabudowy-w-rejonie-ulic

http://szczecin.sarp.org.pl/wiadomosci/uwaga-konkurs

 

Najważniejsze problemy:

1. Umowa o prace projektowe – nazewnictwo

Jednym z załączników do Regulaminu Konkursu jest Załącznik nr 6 stanowiący – w domyśle – umowę o prace projektowe realizowane na podstawie zwycięskiej koncepcji konkursowej. Tyle tylko, że w nagłówku wspomnianego załącznika widnieje sformułowanie „Istotne postanowienia umowy” bez wskazania, czy chodzi o Umowę o prace projektowe, czy o inny rodzaj umowy zawierany pomiędzy Zamawiającym a Projektantem. Ponadto w preambule ww. dokumentu figuruje zapis o treści: Strony oświadczają, iż wyrażają zgodę na stosowanie Ogólnych Warunków Umów o Prace Projektowe (OWUP) obowiązujących w TBS „Prawobrzeże". Projektant oświadcza, że znane mu są postanowienia OWUP, stanowiących Załącznik Nr 2 do umowy i przyjmuje je do realizacji w całości bez zastrzeżeń. W niniejszej umowie słowa i zwroty będą miały takie samo znaczenie, jakie przypisano im odpowiednio w OWUP. Zapis ten jest wysoce problematyczny z następujących powodów:

 • Nie do końca zrozumiałych działań Zamawiającego, które doprowadziły do stworzenia przez niego „podwójnej” umowy dla jednego przedmiotu zamówienia (projektu) – z rozbudowanymi zapisami funkcjonującymi równolegle w dwóch dokumentach (Załączniku Nr 6 do Regulaminu Konkursu i Załączniku Nr 2 do Załącznika Nr 6 nazwanego Umową, który jednak nie ma w swoim nagłówku nazwy „Umowa o prace projektowe”)
 • Zapisów Załącznika Nr 6 do Regulaminu Konkursu (tzw. Umowy o prace projektowe?), które stoją w sprzeczności lub wykluczają się z zapisami Ogólnych Warunków Umów o Prace Projektowe (OWUP) stanowiących Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 6 (o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego pisma)

2. Przedmiot zamówienia

a) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 1 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • Zakres przedmiotu umowy obejmuje wszelkie prace przedprojektowe i projektowe, szczegółowo określone w Załączniku Nr 3 do umowy, w szczególności:

I) Prace wstępne przedprojektowe – wykonanie i uzyskanie na koszt własny, wszelkich opinii (np. o warunkach gruntowych), decyzji, warunków technicznych, operatów wodno-prawnych i pozwoleń, mapy (wtórnik), badań gruntowych, inwentaryzacji budynków, inwentaryzacji dendrologicznej, ekspertyz, audytów energetycznych, opracowanie operatów ochrony środowiska uzyskanie decyzji środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących planów i programów gospodarki niskoemisyjnej oraz wszelkich opracowań i materiałów wyjściowych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia ostatecznej, wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej I i II etapu zabudowy oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zwracamy  uwagę, że Projektant zobowiązany jest do szeregu czynności, które są niedookreślone (np. wykonanie i uzyskanie (…) decyzji, operatów wodno-prawnych i pozwoleń), bądź na które nie ma wpływu (np. wykonanie i uzyskanie (…) warunków technicznych) ponieważ nie jest dysponentem gruntu stanowiącego teren inwestycji ani docelowym użytkownikiem mediów i sieci mających obsłużyć ten teren i przyszłe obiekty. Ponadto charakter części przywołanych „prac wstępnych”, wymaganych przez Zamawiającego przed sporządzeniem właściwego projektu budowlanego, a nawet koncepcji projektowej (np. operaty wodno-prawne, operaty ochrony środowiska, decyzje środowiskowe) świadczy o  niedostatecznej wiedzy Zamawiającego w zakresie prawa inwestycyjnego i procedur administracyjnych oraz w kwestii kolejności uzyskiwania odpowiednich uzgodnień i pozwoleń. Co więcej – przytoczony powyżej zakres jest sprzeczny
z zapisami OWUP, a dokładnie z § 7 pkt 2 tego dokumentu o brzmieniu:

2. Jeżeli w umowie nie ustalono inaczej przyjmuje się, że: Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) dostarczenie w terminach i zakresie określonych w umowie, danych i materiałów wyjściowych niezbędnych do rozpoczęcia pracy projektowej, w tym aktualizacja wszelkich uzgodnień WTP itp.

Wobec tak istotnych różnic i niesprecyzowanego charakteru Załącznika Nr 6 do Regulaminu Konkursowego powyższe zapisy bez wątpienia prowadzić będą do konfliktów pomiędzy Zamawiającym i Projektantem w zakresie odpowiedzialności za dostarczenie materiałów wyjściowych do projektowania.

b) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 1 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 2) Opracowanie ostatecznej wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej I i II etapu zabudowy ze wstępną kalkulacją kosztów (2 egz.). Koncepcja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag, wprowadzenia zmian niniejszych wytycznych na każdym etapie projektowania.

Po raz kolejny Zamawiający stosuje w dokumencie nieprecyzyjne zapisy, jak np. „…wprowadzenia zmian niniejszych wytycznych…” (nie wiadomo jakich niniejszych wytycznych?). Ponadto planowana, wielokrotna ingerencja podczas przygotowania wielobranżowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej I i II etapu zabudowy oraz docelowego projektu budowlanego i wykonawczego, może naruszać integralność dzieła konkursowego i wypaczać sens całej procedury konkursowej. Zamawiający nie wyjaśnia bowiem, czy założona przez niego „możliwość wniesienia uwag, wprowadzenia zmian niniejszych wytycznych” jest tożsama z zaleceniami pokonkursowymi sformułowanymi przez Sąd Konkursowy i ogranicza się tylko do tych zaleceń, czy też jest nieuzgodnioną z Sądem Konkursowym, swobodną inicjatywą Zamawiającego.

3. Prawa i obowiązki stron

a) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 2 ust. 10 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 10. Projektant zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcami w niezbędnym zakresie i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku gdy w okresie uprawomocnienia się decyzji wpłyną protesty dotyczące zakresu rozwiązań projektowych i zobowiązań Projektanta, to Projektant jest zobowiązany poprawić projekt i zagwarantować poprawność rozwiązań.

Powyższy zapis, a także podobne wymaganie zawarte w § 1 pkt 2 ppkt 5 i 6 Załącznika Nr 6 stoi w sprzeczności z zakresem obowiązków projektanta wynikającym z art. 20 Ustawy Prawo budowlane. Ponadto takie rozumienie „wykonania powierzonego zadania”, gdzie sporządzenie projektu powiązuje się z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jest działaniem wpływającym negatywnie na właściwe relacje stron umowy. Niezależnie od powyższego przymuszanie Projektanta do wprowadzania zmian w projekcie w momencie, kiedy wpłyną protesty dotyczące zakresu rozwiązań projektowych i zobowiązań Projektanta świadczy o braku wiedzy Zamawiającego w zakresie prawa inwestycyjnego oraz procedur administracyjnych i w sposób nieuprawniony z góry zakłada winę wykonawcy projektu – bez obiektywnej analizy zasadności uwag złożonych w procedurze odwoławczej.

b) Zwracamy też uwagę na następujące zapisy zawarte w § 2 ust. 11 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):
W okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-materiałowych oraz dotyczących wykończenia, jeżeli zmiany te mają na celu poprawę parametrów jakościowych, funkcjonalno-użytkowych lub ekonomicznych rozwiązań projektowych (koszty inwestycji, eksploatacji, użytkowania) oraz zmian wynikających z obowiązujących przepisów, warunków i decyzji uzyskanych przez Projektanta własnym staraniem i nie obniżających standardów. Projektant zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w projekcie, po obustronnym uzgodnieniu zakresu i terminu na ich wprowadzenie.

Zamawiający może wnioskować propozycje dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, dotyczących wykończenia wnętrza i inne, jednakże to Projektant odpowiada za całość dokumentacji. Propozycje Zamawiającego muszą być poddane weryfikacji przez Projektanta pod kątem zgodności z prawem i sztuką budowlaną oraz czy nie naruszają wewnętrznej spójności dzieła architektonicznego, o czym jest mowa w ustępie 8 niniejszego paragrafu: „Projektant odpowiada za prawidłowość przyjętych rozwiązań projektowych oraz zgodność wersji elektronicznej z wersją papierową. Przekazany przedmiot umowy winien być wewnętrznie spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć". Wymóg ten wynikający z umowy, jak i stanowiący jeden z elementów istoty pracy architekta nie może być spełniony, jeśli Zamawiający stawia siebie w pozycji Projektanta i przypisuje sobie prawo do wprowadzania zmian w decyzjach i pracy zespołu projektowego.

Powyższa uwaga dotyczy również zapisów w § 5 o treści:

– Projektant zobowiązany jest do uwzględnienia uwag i naniesienia poprawek w terminie 7 dni roboczych, od daty otrzymania uwag od Zamawiającego.

– Projektant zobowiązany jest do ich naniesienia w terminie 7 dni roboczych, od daty otrzymania uwag od Zamawiającego

Przy równoczesnym obarczeniu Projektanta odpowiedzialnością za efekt finalny tych zmian i uwag – § 5 ust. 4 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru końcowego wad w opracowaniach wchodzących w skład przedmiotu odbioru, Projektant zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomieni

c) Zwracamy też uwagę na następujące zapisy zawarte w § 2 ust. 13 pkt 5 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 5) (…)Jeżeli analiza własna Zamawiającego wykaże przekroczenie kosztu robót budowlanych uniemożliwiającego zabezpieczenie lub pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych na realizację inwestycji z dostępnych źródeł, Projektant zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie i terminie uzgodnionym przez strony, pod rygorem naliczenia kar umownych liczonych za opóźnienie w usunięciu wad w przedmiocie umowy i zagwarantować koszt, który uzyska akceptację Zamawiającego.

Zmuszanie Projektanta do zagwarantowania sztywnego kosztu realizacji obu etapów inwestycji, podanego w § 2 Załącznika Nr 6, przy jednoczesnym posiadaniu przez Zamawiającego prawa do różnorakiej ingerencji w dokumentację projektową (zawartym w licznych zapisach ww. Załącznika) jest  bezprawne i nie znajduje uzasadnienia w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Natomiast przywołana powyżej deklaracja Zamawiającego o przeprowadzeniu „analizy własnej”, mającej na celu wykazanie przekroczenia przez Projektanta kosztu realizacji w wyniku przyjętych przez niego rozwiązań projektowych jest rażącym naruszeniem zapisów art. 18 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane i nosi znamiona czynu opisanego w art. 91 ust. 1 pkt 2 tej Ustawy.

Niezależnie od powyższego zapis ten wraz, z możliwością ingerencji Zamawiającego w dokumentację, jest niekorzystny dla Projektanta. Umożliwia bowiem Zamawiającemu nieograniczone w czasie kwestionowanie przyjętych rozwiązań w sposób uznaniowy i pozbawiony racjonalnych, przewidzianych wcześniej kryteriów.

4. Terminy i rękojmia

a) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 2. Termin wykonania przedmiotu umowy, obejmującego wszelkie prace przedprojektowe i projektowe:
  350 dni, w tym:

1) w zakresie prac przedprojektowych, określonym w § 1 ust. 2 pkt 1
90  dni, od podpisania niniejszej umowy

Wymienione powyżej prace przedprojektowe, na które Zamawiający wyznaczył Projektantowi 90 dni, to między innymi: opracowanie operatów ochrony środowiska uzyskanie decyzji środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących planów i programów gospodarki niskoemisyjnej oraz wykonanie i uzyskanie (…) decyzji, warunków technicznych, operatów wodno-prawnych i pozwoleń. Wykonanie choćby tych dwóch przywołanych prac przedprojektowych (wziętych z obszernej listy zawartej w § 1 ust. 2 pkt 1) jest niemożliwe ze względu na czas trwania postępowań administracyjnych z nimi związanych i świadczy bądź o niewiedzy Zamawiającego w zakresie prawa inwestycyjnego i procedur administracyjnych, bądź o świadomym działaniu mającym doprowadzić do naliczenia Projektantowi kar umownych wskutek niewykonania ww. zadań w terminie.

b) Zwracamy też uwagę na następujące zapisy zawarte w § 4 ust. 7 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 7. Okres rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy, kończy się wraz z upływem okresu ważności rękojmia wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na jej podstawie wynosi: 72 miesiące, od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Termin rękojmi wynoszący „72 miesiące”, rażąco wykracza poza terminy określone w Kodeksie Cywilnym, a powiązanie go dodatkowo z faktem „podpisania protokołu odbioru końcowego robót” nie ma oparcia w żadnym przepisie prawa, nadając takiemu zapisowi znamiona Klauzuli Abuzywnej zdefiniowanej w k.c.

5. Nadzór autorski

a) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 9 ust. 5 pkt 11 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 11) w przypadku uznania za niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy, wstrzymania robót, dokonanie takiego wstrzymania po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego

Powyższy zapis jest nieakceptowalny i świadczy o całkowitym braku wiedzy Zamawiającego w zakresie prawa inwestycyjnego oraz stanowi rażące naruszenie przepisów art. 21 Ustawy Prawo budowlane. Przepisy te w żadnym przypadku nie nakładają na Projektanta obowiązku uzgadniania interwencji na placu budowy – szczególnie takich, które mają na celu zapobieżenie zagrożeniom (zdrowia i życia) bądź uniemożliwienie łamania prawa w trakcie realizacji inwestycji.

b) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 9 ust. 5 pkt 16d Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • sporządzanie, na żądanie Zamawiającego, dodatkowych opracowań w formie rysunków, opisów, uzgodnień, kosztorysów inwestorskich zamiennych i dodatkowych wszystkich branż itp. dotyczących rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę oraz rozbiórki

Powyższy zapis jest niedookreślony oraz stanowi nieuprawnione i niczym nie uzasadnione rozszerzenie obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy Prawo budowlane. Może to prowadzić do rażących nadużyć ze strony Zamawiającego w postaci żądania od Projektanta sporządzania niezliczonych, bezpłatnych opracowań dodatkowych w całym okresie realizacji inwestycji.

6. Prawa autorskie

a) Zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 11 ust. 2 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy):

 • 2. W ramach wynagrodzenia ustalonego w §7  ust. 1 umowy, z chwilą podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1)÷6), odpowiednio dla Etapu I oraz Etapu II zabudowy, Projektant przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa w szczególności autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych Projektanta, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych Projektanta.

Powyższy zapis zawiera wewnętrzną sprzeczność, ponieważ zmiany, do wprowadzenia których Zamawiający rości sobie prawo, niemal na pewno naruszą integralność dokumentacji projektowej, a intencji braku tego naruszenia nie da się „zadekretować” zapisem umownym. Ponadto przedstawiony powyżej stosunek Zamawiającego do dokumentacji projektowej świadczy o nieznajomości konsekwencji, jakie towarzyszą ingerencji w projekt architektoniczno-budowlany przez osoby trzecie. Ingerencja taka prowadzi automatycznie do utraty rękojmi i gwarancji oraz ochrony ubezpieczeniowej projektu, która nierozerwalnie odnosi się do Projektanta. Zmusza też niejednokrotnie Projektanta do skorzystania – w trakcie realizacji inwestycji – z prawa przysługującego mu na mocy przepisów art. 21 Ustawy Prawo budowlane, co niemal zawsze prowadzi do zatrzymania całej budowy i załamania się procesu inwestycyjnego.

b) Ponadto zwracamy uwagę na następujące zapisy zawarte w § 11 ust. 3 pkt 2, 3, 14, 17 i 18 Załącznika Nr 6:

 • 2) wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworu (dokumentacji projektowej i koncepcji ostatecznej), wprowadzania zmian, przeróbek i modyfikacji dokumentacji projektowej,
 • 3) prawo do rozporządzania i korzystania z utworu, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Projektanta
 • 14) dokonywania w pracy zmian wynikających z potrzeb opracowania rozwiązań projektowych oraz wykonawstwa,
 • 17) prawo do tworzenia projektów na podstawie utworu,
 • 18) prawa do wykonywania robot budowanych i innych prac wg projektów sporządzonych na podstawie utworu

Regulacje dotyczące praw autorskich, przedstawione w niniejszym podpunkcie „b”, a także w podpunkcie „a” powyżej powodują, że zagrożona jest nie tylko ochrona wartości intelektualnej, ale również zgodność przyszłej realizacji obiektów objętych postępowaniem ze zwycięską koncepcją konkursową oraz wykonaną na jej podstawie dokumentacją projektową, a także z pierwotnym zamysłem autorów pracy konkursowej. Dodatkowo zapisy § 11 ust. 3 pkt 17 i 18 sugerują zamiar wykorzystania przez Zmawiającego pełnobranżowego utworu architektonicznego na potrzeby bliżej nieokreślonej działalności – z pominięciem praw, w tym do wynagrodzenia autorów tegoż utworu.

7. Kary umowne i zabezpieczenie

Zwracamy uwagę na zapisy zawarte w § 12 oraz w § 14 ust. 1–3 Załącznika Nr 6 (tzw. Umowy)

Zapisane w Załączniku Nr 6 kary umowne są rażąco wysokie i mogą skutkować niewypłacalnością Projektanta oraz załamaniem się procesu projektowego, przez co grożą bezpieczeństwu realizacji całej inwestycji.  Zamawiający nie przewiduje z kolei kar umownych z tytułu swoich zaniedbań lub błędów mających wpływ na proces projektowy co sprawia, że zapisy całego § 12 nacechowane są skrajną asymetrią relacji na linii Zamawiający–Projektant i godzą w stosunki między stronami. Wymóg wniesienia przez Projektanta zabezpieczenia finansowego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za projekt jest nieuzasadniony i nie ma nic wspólnego ze zdolnością techniczną i zawodową do realizacji zadania projektowego – zwłaszcza że Zamawiający wymaga od Projektanta równoległego posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji umowy. Mało tego – warunki zwrotu ww. zabezpieczenia przez Zamawiającego są rażąco niekorzystne, a terminy przewidziane na ten zwrot sprawiają, że procedurę tę można porównać do bezpłatnego kredytowania działalności gospodarczej Zamawiającego przez Projektanta.

 

                Pragniemy podkreślić, że celem działań Rady MPOIA RP i Rady ZPOIA nie jest wykazywanie niezgodności postępowań z Prawem zamówień publicznych.

Rażąca asymetria zapisów dokumentu (Załącznika Nr 6), który w domyśle ma być umową o prace projektowe pomiędzy Zamawiającym a Projektantem (zwycięzcą konkursu urbanistyczno-architektonicznego), polegająca na przerzuceniu wszelkich możliwych obowiązków na Projektanta przy jednoczesnym pozbawieniu go praw autorskich do utworu i obłożenia potencjalnymi, rażąco wysokimi karami, nie gwarantuje powodzenia inwestycji – zarówno w wymiarze projektowym, jak też w aspekcie dobrej jakości przestrzeni publicznej oraz racjonalnego wydatkowania środków w czasie realizacji i eksploatacji obiektów. Deklarujemy pomoc w przygotowaniu prawidłowej Umowy na prace projektowe – gwarantującej równe prawa i obowiązki obu stron postępowania.

Nasze działania podejmujemy w związku z interesem społecznym polegającym na optymalizowaniu wydatkowania środków publicznych oraz w dążeniu do osiągnięcia właściwych warunków dla realizacji zadań jakie postawione zostały przed zawodem architekta. Podstawę stanowią przepisy Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 poz. 1946 z późn. zm.):

Art. 2.1.

Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Art. 8 Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;

2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków; (…)

6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;

Natomiast zgodnie z § 6 Statutu, Izby Architektów RP, 

 1. Celem nadrzędnym Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego.
 2. Cel ten Izba realizuje poprzez zapewnienie właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
  w budownictwie przez swoich członków oraz sprawowanie pieczy nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.

Chcemy poinformować, że zawarte powyżej uwagi przekażemy członkom MOIA RP oraz członkom ZPOIA RP, a także do wiadomości Izb Okręgowych oraz Krajowej Rady IARP.

 

Z wyrazami szacunku,

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

arch. Piotr Błażejewski
Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Architektów