partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Szanowne Koleżanki i Koledzy

W dniu 7 sierpnia 2018 r. wydany został Dziennik Ustaw (poz. 1496), w którym zamieszczono Ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (jest to tzw. specustawa mieszkaniowa).

Rada MPOIA RP organizuje w tej sprawie szkolenie, którego termin ustalono wstępnie na początek września. Mając na względzie możliwość pojawienia się różnego rodzaju wątpliwości przy lekturze tekstu ustawy, prosimy o zgłaszanie do Rady MPOIA RP dostrzeżonych problemów interpretacyjnych do 30 sierpnia w celu przekazania organizatorom szkolenia.

Ustawa wprowadzi wiele nowych procedur, w tym związanych z pracą architektów.

Na przykład, art. 7. stanowi, że:

  • wniosek inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji zawierać powinien m.in. charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującej określenie m.in.: planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, (ust. 7. pkt 7 b);
  • do wniosku inwestora o ustalenie lokalizacji inwestycji dołącza się m.in. koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, o której mowa w art. 6.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, o której mowa w art. 6. winna zawierać w szczególności informacje w zakresie (art. 6. ust. 2.):

1) struktury funkcjonalnej zabudowy i zagospodarowania terenu, w szczególności określenie podstawowych funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) układu urbanistycznego zespołów zabudowy i kompozycji architektonicznej obiektów o funkcji podstawowej;

3) przebiegu głównych elementów sieci uzbrojenia terenu oraz dróg publicznych i wewnętrznych niezbędnych dla obsługi proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

4) etapów realizacji proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu;

5) powiązania przestrzennego planowanej inwestycji z terenami otaczającymi.

Do ww. koncepcji urbanistyczno-architektonicznej – załącza się wizualizację proponowanej zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzoną w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią osobom nieposiadającym wiedzy specjalistycznej (art. 6. ust. 3.)

Ww. koncepcję urbanistyczno-architektoniczną – sporządza osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (art. 6. ust. 4.)

Inwestycja winna spełniać standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych wskazane w Rozdziale 3 ustawy.

Ponadto ustawa m.in. przyjęła, że inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. (art. 5. ust. 3). Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów, które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych terenach realizowane (art. 5 ust. 4.).

Rada gminy – w uchwale o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej określa m.in. charakterystykę inwestycji mieszkaniowej, obejmującej określenie: planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej, (art. 8. ust. 1 pkt 8 b).

Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wiąże organ wydający pozwolenie na budowę (art. 25. ust. 1.).

Według art. 28. ust. 1 – budynki wybudowane w ramach inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w trybie ustawy wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Po uzyskaniu ww. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie będzie można dokonać zmiany sposobu użytkowania części obiektu budowlanego, z wyjątkiem części przeznaczonej na działalność handlową lub usługową (art. 28 ust. 4).

Ponadto ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – oprócz "specjalnych" procedur mających ułatwić przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych polegających (wg art. 2. pkt 2) na budowie, zmianie sposobu użytkowania lub przebudowie w wyniku której powstaną – budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10 – wprowadza zmiany w kilku ustawach, w tym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Uwagę należy zwrócić m.in. na zmiany w art. 36a ust. 5 Pb – dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

W załączeniu linkujemy Dziennik Ustaw z Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.Rada MPOIA RP

15.08.2018 r.Więcej aktualności
informacje2023-08-30
Apel do członków MPOIA RP
Powszechna i wieloletnia praktyka, polegająca na pomijaniu kwestii autorstwa obiektów architektonicznych, chociażby przy okazji podawania informacji o podjęciu czy sfinalizowaniu budowy, o otwarciu obiektu, ale również podczas prezentowania przez firmy użytego materiału budowlanego czy też systemu technicznego, domaga się od dawna interwencji ze strony środowiska architektonicznego. Architekt ma prawo do identyfikacji swojego dzieła ze swoim nazwiskiem – o tym, że istniał ten zwyczaj, świadczą tabliczki na historycznych kamienicach. Prawo prasowe obliguje do zamieszczenia danych odnośnie autora zdjęcia, niestety nie jest obligatoryjne zamieszczenie informacji o autorze sfotografowanego obiektu architektonicznego. Dodatkowo: zmiany w Ustawie prawo budowlane polegające na usunięciu danych projektanta z tablicy budowy, jeszcze bardziej pogłębiają zjawisko zanonimizowania naszej działalności. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP chce podjąć próbę przeciwstawienia się tej sytuacji, między innymi poprzez kierowanie do podmiotów stosujących opisaną wyżej praktykę pism, zachęcających do jej zmiany. Wysłanie takiego monitu powinno następować jako konsekwencja formalnego zgłoszenia do Izby informacji od jej członków – autorów obiektów architektonicznych – zarówno budynków jak i placów, parków itp. – których prezentacja ma miejsce czy też nastąpiła bez informacji o autorze obiektu. Dlatego zwracamy się do Was z prośbą o niezwłoczne dzielenie się wiedzą o zaistniałych w prasie, telewizji, w portalach czy serwisach internetowych tego typu przypadkach. Wdrożenie przez Radę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP takich działań – w dużej mierze uzależnione od Waszej pomocy – ma w perspektywie przywrócić utraconą rangę naszego zawodu, ma informować społeczeństwo o pozytywnych stronach działalności architektów. Zgłoszenie prezentacji obiektu w mediach