partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

W dniu 11 września 2017 r. wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. Poz. 1529).

Jak wynika z preambuły - ustawę uchwalono "Mając na względzie wynikający z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz wynikający z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także zadania władz publicznych realizowane w szczególności przez wprowadzanie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego".

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości - ustanawiając szereg nowych regulacji, wprowadza także (Rozdział 10 ustawy) zmiany w przepisach obowiązujących, m.in. zmiany w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dodany w ustawie o własności lokali w art. 2 ust. 1a w brzmieniu „1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.”;

Przepisy znowelizowanej ustawy o własności lokali uwzględniają wnioski jakie w tej sprawie składali również małopolscy architekci. Likwidują szkodliwy proceder, polegający na realizacji zabudowy zaprojektowanej jako jednorodzinnej, a następnie wprowadzenia do tych budynków funkcji wielorodzinnej. Procedura przekształcania budynku jednorodzinnego w „wielorodzinny” odbywała się w toku nieformalnych przekształceń, przez m.in. wyodrębnienie większej liczby lokali, w sposób niezgodny z zatwierdzonym projektem.

W pracach legislacyjnych mających na celu zmianę ustawy o własności lokali brali udział architekci z Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Owocem ich działań była propozycja zmian, która przekazane została w 2014 r. przez Radę MPOIA do Krajowej Rady Izby Architektów RP (pismo Ldz.755/MPORIA/2014. Dalsze działania mające na celu wprowadzenie zmian do ustawy o własności lokali - trwały prawie trzy lata.


Rada MPOIA
28.08.2017 r.Więcej aktualności
informacje2019-10-28
Podziękowanie dla Zarządu Oddziału i jego Prezesa
W sobotę 26 października podczas  Walnego  Zebrania  sprawozdawczo - wyborczego Członków Krakowskiego Oddziału SARP przedstawiciele MPOIA arch. Marek Tarko – Przewodniczący Rady oraz arch. Witold Zieliński – Wiceprzewodniczący wręczyli ustępującemu Prezesowi oraz Zarządowi  Oddziału dyplomy z podziękowaniem za wieloletnią  owocną współpracę i  aktywną popularyzację twórczości architektonicznej. W poprzedniej i obecnej kadencji staraliśmy się wspólnie kontynuować i rozwijać dobrą, merytoryczną współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich oddział Kraków a Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP. Dzisiaj możemy odważnie powiedzieć, że zbudowaliśmy mocne, partnerskie relacje. Jesteśmy dla siebie wsparciem i pomocą. Możemy na siebie liczyć w trudnych chwilach, co udowodniliśmy w konkretnych działaniach. Mamy wspólne cele. Chcemy służyć społeczeństwu poprzez świadome i profesjonalne rozumienie roli jaką w rozwoju postawy obywatelskiej odgrywa jakość architektury, jakość przestrzeni. Pragniemy wyrazić głębokie uznanie i podziękować za ten niezwykły czas. Obdarzyliśmy się wzajemnym zaufaniem. Współpraca MPOIA RP oraz SARP o. Kraków zaowocowała realizacją wielu wspólnych zadań konkursowych, spośród których warto wymienić konkurs na: Małopolskie Centrum Nauki; Centrum literatury i języka – Planeta Lem; Muzeum Stanisława Wyspiańskiego; schody terenowe pomiędzy ulicami Kalwaryjską i Zamoyskiego.  Dzięki konsekwencji w działaniu uzyskaliśmy poprawę w zakresie stabilizacji zapisów w umowach  na twórcze prace projektowe oraz dotyczących zasad realizacji i przekazywania praw autorskich. To są konkretne, odczuwalne efekty współdziałania i otwartości na profesjonalizm.  Z sympatią wspominamy również wspólne spotkania, a w szczególności pierwsze środowiskowe spotkanie świąteczne w 2018 r., cykliczne już Pikniki Architektoniczno-Budowlane oraz Małopolskie Dni Edukacji Architektonicznej. Dziękujemy. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP