partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą Architektów RP

zaprasza na cykl szkoleń:

„Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania
architektonicznego”

 

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

Szkolenie 1. będzie dostępne od 26 lipca 2021 roku od godziny 17.00 bez ograniczeń czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
Bezpośrednie łącze do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia
Bezpośrednie łącze do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

  

Cele:   

1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania przestrzennego.
2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój i kształtowanie przestrzeni.
3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces projektowania.
4. Znajomość zawartości Planów.
5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i rysunków Planów.
7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości Planów, decyzji WZ i ULICP.
8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz decyzjami WZ i ULICP.

 

SZKOLENIE 1.
PLANY MIEJSCOWE:
 
          
 

I. Wprowadzenie do tematu:

- objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
- zapowiedź treści szkoleń;
- informacja o przeprowadzeniu szkoleń:

1 - dotyczący Planów miejscowych,
2 - dotyczący WZ i ULICP;


II. Prezentacja połączona z wykładem:

1. Przypomnienie regulacji prawnych.

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej Gminy. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania decyzji administracyjnych.

3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część graficzna oraz załączniki.
Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych planów między innymi takich jak:


a) wskaźniki/parametry – sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu projektowania (min.-maks., intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.)

b) przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,

c) wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów, barwy, materiały wykończeniowe itp.

d) zasady scalania i podziału nieruchomości

e) projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,

f) linie zabudowy, linie rozgraniczające teren

g) strefy

h) problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska, strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy terenu pod urządzenia infrastrukturalne)


III. Wnioski i podsumowanie.


IV. Zakończenie.

 

Prowadzący:            

mgr inż. arch. Dorota Verey – Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 

 

 Łukasz Krawontka
Członek Krajowej Rady Izby Architektów RP