partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

V Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd MPOIA RP – 26.03.2022

 

Przybyłych powitał Marek Tarko – ustępujący Przewodniczący Rady V kadencji.
Obrady rozpoczęły wystąpienia zaproszonych gości: Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Mirosława Boryczko oraz Prezesa Krakowskiego oddziału SARP – Marka Kaszyńskiego.

Następnie przedstawiciel KRIA – Grzegorz Jachym – wręczył złote odznaki (Honorowe Odznaki II stopnia), a Przewodniczący Rady Marek Tarko – odznaki srebrne (I stopnia) osobom zasłużonym i zaangażowanym w pracę na rzecz samorządu, a następnie podziękowali nagrodzonym.

Na tym zakończyła się uroczysta część Zjazdu.

W dalszej kolejności Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu. Funkcję Przewodniczącego objął Piotr Rudol, zastępcy Przewodniczącego Kazimierz Butelski, a Sekretarza Maciej Kubicki.

Po wyborze Prezydium przeprowadzono krótkie szkolenie z obsługi tabletów służących przeprowadzaniu głosowań. Stwierdzono obecność 69 Delegatów.
Kontynuacja części roboczej rozpoczęła wybór Komisji.

  • W skład Komisji Mandatowej weszli: Anna Serafin, Grzegorz Lechowicz i Jacek Bruzda
  • W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: Jan Karpiel, Marcin Pawłowski i Małgorzata Rusnak
  • W skład Komisji Wyborczej weszli: Małgorzata Gruszka, Bogdan Siedlecki, Olaf Jasnorzewski i Tadeusz Półchłopek
  • W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Maria Janik, Dorota Zaucha-Rybka, Wojciech Dobrzański i Maciej Nitka

 

Delegaci na Zjazd Okręgowy Łukasz Krawontka i Grzegorz Jachym (a równocześnie członkowie Krajowej Rady IARP) przedstawili przebieg prac KRIA w ubiegającej kadencji.
Po zakończeniu prezentacji KRIA Przewodniczący komisji zjazdowych podali wyniki ukonstytuowania się.

W dalszym przebiegu Zjazdu Przewodniczący organów statutowych przedstawili sprawozdania z działalności Rady, wykonania budżetu, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (OKK), Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (OSD), Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) i Okręgowej Komisji Rewizyjnej (OKR).
Po dyskusji nad sprawozdaniami przeprowadzono głosowania. Podjęto stosowne uchwały, zatwierdzając sprawozdania i udzielając absolutorium ustępującej Radzie.

Następnie podjęto uchwałę finansową i zaprezentowano preliminarz budżetowy, wokół którego przeprowadzono dyskusję, a następnie w głosowaniu uchwalono budżet.
Kolejną podjętą uchwałą było utworzenie funduszu celowego związanego z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie.
W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie podziału wyniku finansowego po czym nastąpiła prezentacja kandydata na Przewodniczącego Rady MPOIA – Piotra Chuchacza. Była to jedyna kandydatura.
W przeprowadzonym głosowaniu dokonano wyboru Piotra Chuchacza na to stanowisko.

 

Po przerwie obiadowej wznowiono obrady. Delegaci złożyli podziękowania ustępującemu Przewodniczącemu Markowi Tarko i stwierdzono kworum (67 Delegatów) czyli zdolność Zjazdu do podejmowania uchwał.
Drugą część rozpoczęło wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Rady MPOIA RP Piotra Chuchacza.

Po wystąpieniu Przewodniczącego podjęto uchwały, dotyczące liczebności poszczególnych organów statutowych na kolejną VI kadencję i w jej konsekwencji przeprowadzono wybór członków Rady.

W dalszej części dokonano wyboru Przewodniczących: OSD, OSD, OKK, OKR oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego Zastępców na następnie członków: OSD, OKK, OKR.

Delegat Borys Czarakcziew, wiceprezes KRIA ds. międzynarodowych, przedstawił problematykę zawodową środowiska architektów Europy (ACE) także w kontekście wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie.

Ostatnie głosowanie osobowe dotyczyło wyboru 10 osobowej grupy Delegatów na Zjazd Krajowy IARP.

Przed wszystkimi głosowaniami następowały autoprezentacje kandydatów.

Na zakończenie obrad odczytano i przegłosowano złożony projekt uchwały, a przedstawione do Komisji Uchwał i Wniosków wnioski kierunkowe przekazano nowej Radzie do realizacji.

Poza zamkniętym porządkiem obrad delegat Maciej Nitka, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl poinformował o powstaniu w ramach działań Warsztatu grupy w mediach społecznościowych, która po 24 lutego włączyła się w pomoc polskich architektów dla architektów i studentów z Ukrainy i w Ukrainie.

Na tym obrady Zjazdu zakończono.Więcej aktualności