partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Przewodnik po specustawie mieszkaniowej wraz z komentarzem

Komunikat Rady MPOIA RP nr MP 04

Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczący tzw. specustawy mieszkaniowej

 

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazujemy Przewodnik po specustawie mieszkaniowej wraz z komentarzem, zawierający omówienie kluczowych przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowywaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Przewodnik po specustawie mieszkaniowej wraz z komentarzem


 

Komunikaty Rady MPOIA RP: nr MP 01, MP 02 i MP 03


Komunikat nr MP 03

Koleżanki i Koledzy,

Komunikat MP 03 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczy zakresu projektu budowlanego podlegającego zatwierdzeniu, w kontekście Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W załączeniu:


Opracowanie komunikatu:

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
wraz z Zespołami:
Rzeczoznawców, Warunków Wykonywania Zawodu oraz Zespołem ds. Legislacji,
przy współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
oraz Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Komunikat nr MP 02

Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu przekazujemy Wam Komunikat Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP nr MP 02  
omawiający problematykę zakresu projektu budowlanego oraz dopuszczalnych form zatwierdzania instalacji 
po nowelizacji Prawa Budowlanego.


Wzorem poprzedniego opracowania tezy w nim zawarte są efektem współpracy 
z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Radę MPOIA wspierały zespoły problemowe oraz zespół prawny MPOIA.

Najważniejsze wnioski:

1) Budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (instalacje wymienione w Art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego), nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

2) Instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje gazu (instalacje nie wymienione w Art. 29 ust. 1 pkt 27 Prawa budowlanego) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wyjątek stanowi zgłoszenie z obowiązkowym projektem budowlanym. 

3) Projektant powinien opierać się na realnych podstawach zarówno w zakresie faktycznych możliwości zaopatrzenia w media jak i poprzez zapewnienie niezbędnych warunków przestrzennych i technicznych umożliwiających ich wprowadzenie do budynku.

 

Przypominamy, że załączone dokumenty nie stanowią oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie mogą być traktowane jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Zawarte w nich wyjaśnienia i propozycje należy traktować jako materiał pomocniczy.

Równocześnie zwracamy się z prośbą do członków MPOIA RP o przesyłanie ewentualnych uwag lub propozycji do otrzymanych materiałów oraz w sprawach związanych z realizacją prawa inwestycyjnego w Małopolsce.

Z poważaniem
arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Komunikat nr MP 01

Koleżanki i Koledzy,

Rada MPOIA wspierana przez zespoły problemowe wypracowała w porozumieniu z  Urzędem Wojewódzkim i Starostwami materiał pomocniczy dotyczący obszaru oddziaływania obiektu.

W załączeniu przekazujemy Wam Komunikat MP 01  omawiający tą problematykę oraz sposób prezentacji obszaru oddziaływania w projekcie budowlanym.

 

Przyjęto następujące tezy:

1) Określanie obszaru jest kompetencją projektanta

2) Wyniki analizy w zakresie obszaru oddziaływania obiektu umieszcza się w projekcie zagospodarowania terenu w formie tabelki z podaniem numerów działek objętych oddziaływaniem i podstawy prawnej decydującej o oddziaływaniu obiektu (np. paragraf z Warunków Technicznych)

3) Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia wyjaśnień - projektanta, inwestora i inne osoby, jeżeli jest to niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy (Art. 50, par. 1 KPA), w tym w zakresie doprecyzowania obszaru oddziaływania (np. czasu zacieniania istniejącego okna)

4) W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli znajduje to potwierdzenie w ramach obowiązującego prawa, organ może rozszerzyć ilość stron ponad wynikającą z obszaru oddziaływania określonego przez projektanta.

 

arch. Marek Tarko
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP