partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Wyroki OSD, Wokanda


Orzeczenie OSD z dnia 18 lutego 2016r. - sygn. akt MP/D 03/15   2016-02-18

Orzeczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej architekta – dotyczy problemu podpisywania przez architekta jako projektant ponad 600 projektów w latach 2012-2014 pomimo faktycznego niepełnienia funkcji projektanta oraz braku należytego nadzoru nad pracą podległych sobie osób. OSD uznał, że doszło do naruszenia Reguły 1.4, Reguły 2.3 i Reguły 4.1 KEZA w stosunku do bliżej nieokreślonej liczby projektów spośród zarzucanych ponad 600, uznał obwinioną za winną i wymierzył jej następujące sankcje: upomnienie oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 500 zł. Nie było możliwe w ocenie Sądu, na gruncie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w pełni precyzyjne określenie ilości projektów (wraz z ich indywidualizacją), co do których obwiniona przekroczyła ramy etyczne wykonywania zawodu architekta. Sama obwiniona przyznała jednak, że były przypadki, kiedy jej udział w procesie projektowym sprowadził się do sprawdzenia i podpisania projektu. Ograniczenie się do sprawdzenia projektu sporządzonego w całości przez inną osobę stanowi przejaw nienadzorowania prac pomimo przyjętego statusu projektanta, co stawia pod znakiem zapytania zawodową uczciwość. Orzeczenie jest nieprawomocne, odwołanie na niekorzyść obwinionej złożył Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.   więcej »

Orzeczenie OSD z dnia 15 grudnia 2015r. - sygn. akt MP/D 01/15   2015-12-15

Orzeczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej architekta – dotyczy problemu wykonania projektu termomodernizacji i przebudowy budynku poprzez wprowadzenie zmian naruszających jego wartość jako dziedzictwa kulturowego. OSD uznał, że doszło do naruszenia Reguły 2.1 KEZA, uznał obwinionego winnym i wymierzył mu następujące sankcje: upomnienie oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 500 zł. W ocenie Sądu wyrazem poszanowania wartości kulturowych, których nośnikami są obiekty z minionych epok, jest powstrzymywanie się od wprowadzania takich zmian w architekturze tego rodzaju obiektów, które w istotny sposób naruszałyby ich podstawowe cechy, będące wyznacznikami stylu architektonicznego reprezentowanego przez dany obiekt. Dokonanie zmian istotnie ingerujących w stylistykę budynku było niezgodne z etyką zawodową architektów. Istotne było również podjęcie się sporządzenia projektu dla budynku z pominięciem przygotowania szczegółowego programu remontu i etapowania prac w kontekście szerszym, obejmującym cały zespół obiektów, co przynajmniej winno być zasygnalizowane inwestorowi. Przyczynić się do tego mogło również w ocenie Sądu zaniechanie kontaktu z zespołem projektowym, który w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku opracował projekty pierwotne zespołu obiektów. Orzeczenie jest prawomocne.   więcej »

Orzeczenie OSD z dnia 19 listopada 2015r. - sygn. akt MP/D 04/15   2015-11-19

Orzeczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej architekta – dotyczy problemu zawarcia przez architekta umowy z inwestorem w formie ustnej. OSD uznał, że doszło do naruszenia Reguły 3.7 KEZA, uznał obwinionego winnym i wymierzył mu następujące sankcje: upomnienie oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 500 zł. Rozstrzygająca dla podstawy rozstrzygnięcia był niesporny, przyznany przez samego obwinionego, fakt zawarcia umowy z inwestorem w formie ustnej.   więcej »

Orzeczenie OSD z dnia 23 lipca 2015r. - sygn. akt MP/D 02/15   2015-07-23

Orzeczenie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej architekta - dotyczy problemu wykonania projektu zamiennego budynku bez zgody autora projektu pierwotnego pomimo brak kontaktu z autorem projektu pierwotnego. OSD uznał, że doszło do naruszenia Reguły 4.5 KEZA, uznał obwinionego winnym i wymierzył mu następujące sankcje: upomnienie oraz zwrot kosztów postępowania w wysokości 800 zł. Sąd oparł się przede wszystkim na zeznaniach pokrzywdzonej (projektant pierwotny) oraz wyjaśnieniach obwinionego. Bez znaczenia dla Sądu było zapewnienie inwestora, że prawa autorskie „zostały rozliczone”. W ocenie Sądu trudności w skontaktowaniu się z autorem projektu pierwotnego nie tłumaczą zaniechania dalszych prób porozumienia z projektantem przez architekta, który zamierza wykonać projekt stanowiący utwór zależny. Kluczowe było także podpisanie się na dokumentacji odbiorowej przez obwinionego, co również naruszało prawa autorskie pokrzywdzonej. Orzeczenie jest nieprawomocne, odwołanie złożył obwiniony.   więcej »