partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY


sygn. akt MP/D 02/15

Orzeczenie
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

Dnia 23 lipca 2015 r.

 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w składzie następującym :

Przewodniczący: arch. Krystyna Łyczakowska
Sędzia: arch. Andrzej Walkowski
Sędzia : arch. Sławomir Pankiewicz
Protokolant: Piotr Konopka

po rozpoznaniu na rozprawie w Krakowie w dniu 23.07.2015r. sprawy z wniosku Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów – arch. Macieja Kozuba,

przeciwko Obwinionemu arch. ###############, zamieszkałemu w ######################, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane przez Wojewodę Małopolskiego Decyzją ################# z dnia ############# r. o naruszenie art. 41 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów:

  1. uznaje się Obwinionego arch. ############## za winnego zarzucanego mu przewinienia dyscyplinarnego - naruszenia art. 41 pkt.2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w związku z zasadą 4 Regułą 4.5 KEZA, polegającego na tym, że wykonał projekt zamienny do projektu budowlanego będącego w trakcie realizacji dla inwestycji „Budowa budynku handlowo-usługowego na działce nr ###### zlokalizowanej w miejscowości #########” bez zgody autora Pani architekt ##############, a następnie na dokumentach odbiorowych – na oświadczeniu kierownika budowy o zakończeniu budowy podpisał się jako projektant
  2. Orzeka karę upomnienia.
  3. Obciąża się Obwinionego kosztami postępowania na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów w kwocie 800 zł. (słownie: osiemset złotych).

 

pouczenie:

od niniejszego orzeczenia służy stronom prawo wniesienia odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów w Warszawie przy ul. Stawki 2a, za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.