partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 26 września 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 260

 

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami podnoszonymi przez organy I instancji oraz rzeczoznawców do przeciwpożarowych proszę o interpretację w zakresie zakwalifikowania strefy pożarowej garażu w budynku ZL.

1)  Czy garaż na samochody osobowe w budynku zakwalifikowanym do strefy ZL należy kwalifikować jako odrębną strefę pożarową kwalifikowaną jako strefę pożarową PM?

2)  Czy garaż na samochody osobowe w świetle § 209.3 Obwieszczenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych należy wydzielić jako odrębną strefę pożarową PM?

uszczegółowienie Autora pytania:
Proszę o wyjaśnienie, czy w świetle przytoczonego art. 209.3 WT, każdorazowo w budynkach określanych jako ZL, garaż powinien stanowić odrębną strefę pożarową określoną jako PM.

3)  Czy w świetle § 278.1 Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych w strefie pożarowej garażu jednokondygnacyjnego długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 100 m jak w budynkach PM do 500MJ/m2 obciążenia ogniowego i 75 m w budynkach PM powyżej 500MJ/m2 obciążenia ogniowego, skoro ustawodawca ograniczył długość przejścia w garażu obejmującym więcej niż dwie kondygnacje do 40 m w przypadku garażu zamkniętego?

 

 

Podstawy prawne: 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz.U.2022.1225)

§ 209. 3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz części budynków stanowiących odrębne strefy pożarowe, określanych jako PM, odnoszą się również do garaży, hydroforni, kotłowni, węów ciepłowniczych, rozdzielni elektrycznych, stacji transformatorowych, central telefonicznych oraz innych o podobnym przeznaczeniu.

§ 237. 1. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej:

1) w strefach pożarowych ZL – 40 m;

2) w strefach pożarowych PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – 75 m;

3) w strefach pożarowych PM, o obciążeniu ogniowym nieprzekraczającym 500 MJ/m2, w budynku o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej oraz w strefach pożarowych PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego – 100 m.

§ 278.1. Ze strefy pożarowej garażu, która posiada więcej niż 25 stanowisk postojowych i nie jest wyposażona w instalację wentylacji oddymiającej lub ma powierzchnię przekraczającą 1500 m2, należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych wyjść może być wjazd lub wyjazd.

  1. W przypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje wyjścia ewakuacyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji. Długość przejścia od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać:

1) w garażu zamkniętym – 40 m;

2) w garażu otwartym – 60 m.

 

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP 

 

Odpowiedź na połączone pytania nr 1 i 2:

Garaż na samochody osobowe w budynku zakwalifikowanym do strefy ZL należy traktować jako oddzielną strefę pożarową PM spełniającą wymagania § 275 ust. 1. [1]. Nie dotyczy to budynków opisanych w § 213:

  • pkt 1: do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:

a. mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2,

b. mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych;

  • pkt 2: wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie;
  1. o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku,
  2. o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną.

 

W wyżej opisanych przypadkach wydzielanie garażu jako strefy pożarowej nie ma uzasadnienia, zatem zaliczanie garażu jako strefy pożarowej PM w budynkach ZL nie odbywa się „każdorazowo”.

 

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Kwestię długości przejść ewakuacyjnych w strefach pożarowych PM określa § 237 ust. 1 pkt 2 i 3. Wynoszą one odpowiednio 75 m (dla Q>500 mJ/m2 i 100 m (dla Q<500 mJ/m2) – dla stref w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej. Dodatkowo długość 100 m dopuszczono dla strefy PM w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej bez względu na wielkość obciążenia ogniowego (ust. 1 pkt 3).

 

Dla garaży (jako obiektów PM o szczególnej funkcji, i przestrzeni, w której mogą się znaleźć osoby z małymi dziećmi, czy osoby o ograniczonej możliwości poruszania się) zastosowano ostrzejsze wymagania.

Określa je odrębny rozdział 8 (§ 274–§ 281).

I tak: § 278 określa warunki dla wyjść ewakuacyjnych:

  • ust. 1 określa, kiedy należy zapewnić dwa wyjścia ewakuacyjne;
  • ust. 2 wprowadza (dla garaży o strefie obejmującej więcej niż dwie kondygnacje) obowiązek usytuowania wyjścia ewakuacyjnego na każdej kondygnacji.

Długości przejść: 40 m dla garażu zamkniętego i 60 m – dla otwartego, podane również w ustępie 2 paragrafu 278, dotyczą garaży zarówno jedno- jak i wielokondygnacyjnych.

 

(MN)

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP