partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 11 października 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 264

 

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

Czy wybudowanie hali montażowo-magazynowej na terenie 1Ux jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B – Uchwała Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r.?

 

 

Podstawy prawne: 

[1] Uchwała Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B (Dz. U. z dnia 16 marca 2022 r., poz.: 1858).
 

[2] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 12 kwietnia 2023 r., poz.: 682).
 

[3] Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 7.06.2023 r. (znak: OŚR.6220.22.2022) orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali montażowo-magazynowych wraz z segmentami socjalno-biurowymi z wewnętrznymi instalacjami: gazową, elektryczną, teleinformatyczną, wod.-kan., ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, tryskaczową, hydrantową, wód opadowych, drogami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w Podłężu.
 

[4] Projekt zagospodarowania terenu dla terenu Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże. Inwestor: GLP Cracow III Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
 

[5] Projekt architektoniczno-budowlany dla Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże. Inwestor: GLP Cracow III Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.

 

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP

 • Zgodnie z uchwałą Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B (Dz. U. z dnia 16 marca 2022 r., poz.: 1858) [1]

17 ust. 1. „Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem 1Ux z przeznaczeniem podstawowym na lokalizację obiektów usług komercyjnych, w tym usług logistyczno-magazynowych, wraz z zapleczami administracyjno-socjalnymi i obiektami związanymi z ekspozycją i dystrybucją produktów oraz urządzeniami towarzyszącymi. 

 • Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.: 682, 553, 967) [2] – załącznik do ustawy – Kategorie obiektów budowlanych: montownie i obiekty magazynowe zalicza się do kategorii XVIII. 
 • Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 7.06.2023 r. (znak: OŚR.6220.22.2022) [3] orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w uzasadnieniu podano:

„W projektowanej hali będzie prowadzona działalność usługowa polegająca na montażu elementów/podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów metalowych, ceramicznych oraz wykonanych z różnych materiałów (wielomateriałowych) – w zależności od zlecenia oraz klienta. Po zakończonym montażu (wykonaniu usługi) elementy/podzespoły będą pakowane i odsyłane do odbiorców (podmiotów, które zleciły prace montażowe). W hali będą także magazynowane materiały i podzespoły do montażu” oraz „W hali nie będzie prowadzony żaden rodzaj działalności produkcyjnej tj. działalności mającej na celu wytwarzanie towarów. Planowane jest wyłącznie świadczenie usług, polegających na wykonywaniu montażu elementów/podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów metalowych, ceramicznych oraz wykonanych z różnych materiałów”.

 

 • W części opisowej do Projektu Zagospodarowania Terenu dla Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże [4] zapisano:

„W projektowanej hali montażowo-magazynowej będzie prowadzona działalność usługowa polegająca na montażu elementów/podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów metalowych, ceramicznych oraz wykonanych z różnych materiałów (wielomateriałowych) – w zależności od zlecenia oraz klienta. Po zakończonym montażu (wykonaniu usługi) elementy/podzespoły będą pakowane i odsyłane do odbiorców (podmiotów, które zleciły prace montażowe). W hali będą także magazynowane materiały i podzespoły do montażu”;

„W w/w hali nie będzie prowadzony żaden rodzaj działalności produkcyjnej tj. zorganizowanej działalności mającej na celu wytwarzanie towarów. Planowane jest wyłącznie świadczenie usług, polegających na wykonywaniu montażu elementów/podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów metalowych, ceramicznych oraz wykonanych z różnych materiałów (wielomateriałowych) – w zależności od zlecenia oraz klienta”.
                                                                                             

 • W części opisowej do Projektu Architektoniczno-budowlanego dla Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże [5] zapisano:

Hala montażowo-magazynowa

W nowo projektowanej 1-kondygnacyjnej hali będzie prowadzona komercyjna działalność usługowa polegająca na montażu elementów/podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów metalowych, ceramicznych oraz wykonanych z różnych materiałów (wielomateriałowych) – w zależności od zlecenia oraz klienta”;

„Po zakończonym montażu (wykonaniu usługi) elementy/podzespoły będą kompletowane zgodnie z zamówieniami, a następnie pakowane i odsyłane do odbiorców (podmiotów, które zleciły prace montażowe)”;

„W hali będą także magazynowane materiały i podzespoły do montażu, w tym m.in. substancje chemiczne nie stwarzające zagrożeń dla ludzi i środowiska takie jak np.:

 • materiały niepalne (klasy I, II, II i IV),
 • plastiki (niespieniające się w opakowaniach kartonowych, spieniające się w opakowaniach kartonowych, niespieniające się bez opakowań kartonowych, spieniające się bez opakowań kartonowych),
 • odtłuszczacze,
 • detergenty,
 • kleje,
 • woda destylowana.”

 

 

Po zapoznaniu się z obowiązującymi ustaleniami:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże – ETAP B (Dz. U. z dnia 16 marca 2022 r., poz.: 1858) [1];
 • tekstem jednolitym ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2023 r., poz.: 682) [2];
 • decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 7.06.2023 r. (znak: OŚR.6220.22.2022) orzekającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia [3];
 • opisem do projektu zagospodarowania terenu dla terenu Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże [4];
 • opisem do projektu architektoniczno-budowlany dla Centrum Logistycznego GLP Niepołomice – Podłęże [5],

należy stwierdzić:

Projektowany obiekt hali montażowo-magazynowej jest w pełni zgodny z zapisami zawartymi w Uchwale Nr XLII/544/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla części miejscowości Podłęże –  ETAP B – dotyczącymi terenu oznaczonego symbolem 1Ux – teren zabudowy usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację obiektów usług komercyjnych, w tym usług logistyczno-magazynowych wraz z zapleczami administarcyjno-socjalnymi i dystrybucją produktów oraz urządzeniami towarzyszącymi.

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP