partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 6 września 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 259

 

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami podnoszonymi przez organy I instancji oraz rzeczoznawców do spraw sanitarnych, proszę o opinię dotyczącą lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4 Obwieszczenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 15. kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

  1. Czy odległość, o której mowa w § 23 ust. 1 ppkt 1) tj. 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych budynków niezależnie czy w ścianie są zlokalizowane otwory drzwiowe i okienne?
  2. Czy odległość, o której mowa w § 23 ust. 1 ppkt 1) tj. 10 m nie dotyczy części budynku, w którym okna i drzwi prowadzą do pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt ludzi jak np. szatnie, wc, kotłownie, magazyny?
  3. Czy odległość, o której mowa w § 23 ust. 1 ppkt 1) tj. 10 m dotyczy odległości w promieniu, którego w budynku nie może być pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w tym czerpni powierza bądź innych otworów zapewniających dopływ świeżego powierza?

 

Podstawy prawne:

[1] Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.0483)
art. 32:
ust. 1 stanowiący „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne:
ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”


[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (pb) (t.j. Dz.U.2023.0682)

Art. 5 ust. 1:

Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwag przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (…)

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu (Dz.U.2022.1225)

§ 22.
1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia

odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
2. Miejscami, o których mowa w ust. 1, mogą być:
           
1) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi;
           
2) (…)
           
3) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi;
           
4) utwardzone place z nadziemnymi otworami wrzutowymi i podziemnymi lub częściowo podziemnymi
                    kontenerami.

§ 23. 1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna
wyno
sić co najmniej:

1) 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

§ 22 rozporządzenia [3] w ust. 2 wymienia cztery sposoby organizowania miejsc na gromadzenie odpadów stałych. Opisane są one w p. od 1 do 4, z czego p. 2 dotyczy wyodrębnionego pomieszczenia w budynku a pozostałe (1, 3 i 4) opisują miejsca znajdujące się poza nim. § 23 ust 1 pkt 1, określając minimalne odległości tych miejsc określa je jako cyt. „10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”. Odpowiadając na pytanie warto zwrócić uwagę, że ww. przepisy dotyczą (łącznie):

- budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
oraz:
- każdej ściany z otworami, a zatem nie każdej ściany tego budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wymagana odległość (10 m) dotyczy każdego okna oraz każdych drzwi, niezależnie od tego czy prowadzą bezpośrednio do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi czy też innych.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Wymagana odległość (10 m) dotyczy otworów, a zatem, jeśli w odległości mniejszej niż 10 m znajduje się ściana (pełna), za którą występują pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – to rozwiązanie takie jest zgodne z warunkami technicznymi.

Odległość czerpni powietrza od miejsc gromadzenia odpadów stałych jest określona w § 152 ust. 3 ww. rozporządzenia i wynosi 8 m.

 

(MN)

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP