partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 3 sierpnia 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 256

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

Czy w przypadku realizacji pochylni zjazdowej do garażu podziemnego, która to pochylnia:

  • w zakresie użytkowym stanowi integralny element garażu podziemnego,
  • w zakresie konstrukcji stanowi wraz z konstrukcją garażu integralny element wodoszczelnej "białej wanny", 

odległości tejże pochylni zjazdowej od granicy działki budowlanej zastosowanie mają zapisy § 12:

  • ust. 6 pkt. 1 tj.: „1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych",

czy też

  • ust. 9 tj. "Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się."?

  

Podstawy prawne:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.2019.1065 z dnia 2019.06.07 z późn. zm), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [WT]

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

(…) Pkt. 15) poziomie terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej;

(…) § 12. ust. 9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP

Wymieniona w pytaniu pochylnia zjazdowa do garażu podziemnego stanowi w zakresie funkcjonalnym integralną część garażu podziemnego, a przez to również całego budynku. Ścisły związek użytkowy pomiędzy elementami budynku jest decydujący niezależnie od możliwej odrębności konstrukcyjnej. W przypadku, gdy wszystkie elementy pochylni zjazdowej znajdują się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu (czyli poniżej przyjętej w projekcie rzędnej terenu w danym miejscu działki budowlanej) ww. pochylnia powinna być traktowana w całości jako „podziemna część budynku” i należy dla tej części budynku stosować zapisy § 12. ust. 9. WT [1]. Warto zauważyć, że nawet gdyby uznać pochylnię za odrębny od budynku obiekt budowlany, to także i w takim przypadku znajduje zastosowanie przytoczony przepis, który zwalnia z konieczności odsunięcia od granicy działki budowlanej także budowle.  

Wniosek:

Odległości ww. pochylni zjazdowej garażu podziemnego, jako podziemnej części budynku spełniającej funkcje użytkowe budynku i znajdującej się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.

 

(KS)

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP