partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 24 lipca 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 254

 Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię, czy na etapie wykonawstwa podpis na Karcie Produktu jest obligatoryjny do uzupełnienia przez osoby, które opracowywały jedynie Projekt Wykonawczy? Autorzy Projektu Wykonawczego nie opracowywali Projektu Technicznego, którego autorem jest inne biuro projektowe a tym samym inni projektanci. Projekt Techniczny był złożony na zgłoszenie, nie był objęty procedurą Pozwolenia na Budowę. Karty Produktów zostały przedstawione do uzupełnienia przez Generalnego Wykonawcę, który otrzymał informację od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności podpisania takich kart przez autorów Projektu Wykonawczego. Proszę o Państwa pomoc w tym temacie i o podstawę prawną do w/w problemu.

  

Podstawy prawne:

[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE tekst jednolity (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z póżn.zmian.).

Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi,
a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Art. 20.

1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy:

1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi
w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
[…]

4) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

  1. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  2. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
    […]

 

Art. 22. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:
[…]

2) prowadzenie dokumentacji budowy; […]

3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z art. 10; […]

 

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
[…]

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10

 

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP

Dla wyjaśnienia wątpliwości pytającego rozważyć należy, jaka jest rola poszczególnych uczestników procesu budowlanego w kwestii doboru materiałów. Przepisy Prawa budowlanego określają, że: 

  • projektant przy opracowaniu, by być w zgodzie z przepisami musi zastosować materiały zgodne z Art. 10 PB,
  • kierownik budowy natomiast jest zobowiązany, by zapewnić zastosowanie materiałów zgodnych z Art. 10 PB,
    a
  • inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzać czy rzeczywiście zastosowano materiały zgodne z Art. 10 PB.

W rozumieniu Prawa budowlanego projektantem jest osoba sporządzająca projekt budowlany i to ona, sprawując nadzór autorski, uzgadnia możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Jeżeli podczas budowy wnioskowana jest – czy to ze strony kierownika budowy, czy inspektora nadzoru – zmiana materiału na inny, niż był przewidziany w projekcie, projektant sprawujący nadzór autorski, akceptuje lub odrzuca tę zmianę.

W przypadku wprowadzania zmian powstaje konieczność ich formalnej akceptacji. Na wniosek kierownika budowy lub/przy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego projektant potwierdza swoją zgodę na zmianę, również zmianę zastosowanego w projekcie materiału.

Prawo nie określa wzoru karty materiałowej (wniosku o zatwierdzenie materiału do wbudowania).

Dokumentem potwierdzającym zgodę projektanta na zmianę materiału jest podpisana przez projektanta karta nadzoru autorskiego, gdzie zamieszcza się informację o wprowadzonej zmianie.

Żądanie inspektora nadzoru o podpisywaniu kart produktu przez projektanta nie ma podstaw prawnych.

 

(ŁS)

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP