partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 15 maja 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 248

 

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii przez Zespół Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP czy dojścia do budynków mieszkalnych wielorodzinnych o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 5% spełniają wymagania Prawa budowlanego w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa użytkowania.

  

Podstawy prawne:

 

[1] Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483)
art. 32:
ust. 1 stanowiący „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne:
ust. 2 „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

 

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami [pb]

Art. 5 ust. 1: Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwag przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: (…) 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

 

[3] Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019.1696)

 

[4] Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U.2012.1169)

 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami [wt].

§ 16 ust. 1

Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone do dojść i dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać.

§ 70

Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budynkiem nie może przekraczać wielkości określonych w poniższej tabeli:

 

Przeznaczenie pochylni

Usytuowanie pochylni

na zewnątrz, bez przekrycia
% nachylenia

wewnątrz budynku lub pod dachem
% nachylenia

1

2

3

Do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego, przy wysokości pochylni:
a) do 0,15 m
b) do 0,5 m
c) ponad 0,5 m*)

 

15
8
6

 

15
10
8

*) Pochylnie do ruchu pieszego i dla osób niepełnosprawnych o długości ponad 9 m powinny być podzielone na krótsze odcinki, przy zastosowaniu spoczników o długości co najmniej 1,4 m.

 

§ 305 ust. 1

Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu.

 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518)

§ 31. 1. Pochylenie podłużne drogi dla pieszych powinno być nie większe niż 6%. Przy większych pochyleniach projektuje się pochylnię, pochylnię i schody lub w trudnych warunkach, dźwig osobowy i schody.

 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1643)

Podobne brzmienie miał § 45 ust. 1a

§ 45. 1a. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach należy stosować schody lub pochylnie.

Rozporządzenie to jest uznane za uchylone nowym rozporządzeniem (por. p. F)

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP:

Z opisanej wyżej podstawy prawnej wynika, że w warunkach technicznych dla budynków nie zostały określone parametry nachylenia podłużnego dojść. Przez analogię należy zatem zastosować przepisy określone dla dróg publicznych [6] choć w zakresie wartości nachylenia wynoszącego 6% występuje sprzeczność z warunkami dla budynków [5], które dla tej wartości narzucają konieczność stosowania pochylni.

Ponieważ jednak pytanie dotyczyło dojścia do budynku o nachyleniu podłużnym mniejszym niż 5% – odpowiedź jest twierdząca: nachylenie takie spełnia wymagania Prawa Budowlanego w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych i bezpieczeństwa użytkowania.

(MN)

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP