partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię - interpretacja zapisów aktów prawnych odnośnie ,,charakterystycznych parametrów technicznych budynku”.

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 Kraków, 14 kwietnia 2015
aktualizacja 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 04

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Treść zapytania:

Jakiego rodzaju ,,kubatura i powierzchnia ‘’ zgodnie z obowiązującą normą PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych Grupa ICS: 91.010.01, powinna stanowić charakterystyczny parametr techniczny budynku?

 

Stan prawny:

USTAWA-PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245.) w artykule  36a. ust. 5 pkt 1, 2,  ust. 5a określa co jest nieistotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego:

Art. 36a. (…)5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
(…)
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
(…)
5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 1554 stanowi: 

11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;
2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9.(..)

 

Odpowiedź:

Ustawa Prawo budowlane za charakterystyczne parametry, których zmiana  decyduje  o konieczności wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę, poza kubaturą i liczbą kondygnacji, uznaje  powierzchnię zabudowy, wysokość, długość i szerokość obiektu budowlanego – w więc parametry zewnętrzne obiektu. Można zatem wnioskować, że kubaturą, którą Ustawa Prawo budowlane przywołuje jest wymieniana w Normie PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych jest kubatura, którą określa punkt  5.2.2. ww. Polskiej Normy,  czyli kubatura brutto budynków lub części budynków zamkniętych i przekrytych ze wszystkich stron. Ujmuje ona całościową, zewnętrzną wielkość budynku, która zmieni się kiedy ulegną zmianie jego inne charakterystyczne  parametry: wysokość, długość, szerokość.

Powierzchnia zabudowy określona jest w ww. Polskiej Normie  w punkcie 5.1.2.

Fakt,  że o zmianach istotnych czy też nieistotnych decydują zmiany powierzchni zabudowy i kubatury obok  zmian w  wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji  nie oznacza, że opis do projektu budowlanego ma zawierać tylko te parametry i że tylko te parametry mieszczą się w określeniu ,,parametry charakterystyczne”. Nie jest tak  – jak sugeruje w tekście uzasadnienia autor pytania- że  parametry charakterystyczne  są parametrami ,,niezmienialnymi” . Owszem, niektóre parametry zawarte w opisie technicznym do projektu budowlanego, jak  np.  powierzchnia użytkowa , mogą ulec zmianie na etapie budowy w ramach wprowadzenia zmian nieistotnych. Również rysunki załączone do projektu budowlanego pokazują elementy, których zmiana na etapie budowy nie będzie zmianą istotną - układ ścianek działowych czy też poziom sufitu podwieszonego. Nie znajduje uzasadnienia domniemanie , że projekt budowlany ma zawierać tylko te informacje -  czy to w opisie czy na rysunkach których zmiana spowoduje konieczność wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę .

 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego zostawia autorom dokumentacji budowlanej  margines dowolności nie precyzując jakie składowe powinno zawierać  ,,zestawienie powierzchni” czy też ,,zestawienie powierzchni użytkowych” oraz poprzez sformułowanie, że opis powinien zawierać ,,w zależności od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne” . To projektant decyduje  jakie dodatkowe parametry a więc również jakie powierzchnie spośród opisanych w punktach  od 5.1.3 do 5.1.10 Normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych -  zawrzeć w opisie technicznym tak, aby scharakteryzować  wyczerpująco projektowany obiekt.

 

(MB, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii