partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Pierwsze robocze spotkanie Zespołu Rzeczoznawców.

W dniu 23.07.2014 odbyło się spotkanie Zespołu Rzeczoznawców przy MpOIA, na którym ukonstytuowała się trzyosobowa Rada w składzie: sekretarz - kol. Marta Bruzda i członkowie - kol. Piotr Chuchacz i Jerzy Boruta. Koordynatorem z ramienia Rady MpOIA jest kol. Wojciech Dobrzański. Spotkanie miało na celu wstępne omówienie celów działań i sposobów, jakimi Zespół cele te może osiągnąć. Propozycje działań obejmują zarówno cele strategiczne, długoterminowe, jak i działania bieżące, doraźne. Pierwszym celem długoterminowym wyznaczono stworzenie we współpracy z Zespołem Legislacyjnym MpOIA słownika pojęć - porządkującego i ujednolicającego hasła występujące w obowiązujących aktach prawnych, normach, rozporządzeniach itp. Kol. Piotr Chuchacz podjął się zebrania występujących pojęć i ich definicji w różnych branżowych aktach prawnych, a członkowie Zespołu na wskazanie najważniejszych zagadnień, jako priorytetowych w pracy Zespołu. Termin następnego spotkania wyznaczono na dzień 17.09.2014r.


Wróć do wszystkich opinii