partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 25 września 2019 r.

OPINIA nr ZR 133

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Chciałbym poprosić o pomoc w interpretacji, wyjaśnieniu przepisu dotyczącego odległości miejsc parkingowych od okna - MPOIA posiada w zasobach dwa dokumenty związane z tym problemem - poniżej link oraz dokument w załączeniu.

Pytanie czy MPOIA lub IA posiada jakieś inne dokumenty mogące pomóc w interpretacji, czy wspomniane dokumenty mogą być udostępnione w postaci potwierdzonych skanów?

Nasz problem szczególnie wymaga interpretacji ponieważ samochody znajdują się w podcieniu budynku który nie ma parteru (nie jest to garaż), a okna do pom. mieszkalnych są na 1 p. dodatkowo oddzielone płytą balkonową.


Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 75, poz. 690 z pózn. zm.)

§ 9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary należy rozumieć  jako  uzyskane  z uwzględnieniem wykończenia  powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu do szerokości drzwi – jako wymiary w świetle ościeżnicy.

  1. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
  2. Określone w rozporządzeniu odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej mierzy się w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia.
  3. Dla budynków  istniejących dopuszcza  się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

  1. Tematyka dotycząca określania odległości została wyjaśniona już w opinii nr ZR72 z dnia 14 .03. 2018r.
  2. MPOIA posiada niżej załączone następujące materiały:

 

 

 

 

Wątpliwości dotyczące zapisów przepisu par. 9 .pkt 3 w omawianym zakresie są jednak zrozumiałe. Oczywiste jest, że oddziaływanie pojazdu (spalinowego) korzystającego z miejsca postojowego będącego w relacji do okna pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi w mieszkaniu na wysokości 5m i 35 metrów nad miejscem postojowym  jest zupełnie inna. To samo dotyczy relacji w/w okien, które z powodu kształtu zabudowy nie są w polu oddziaływania miejsc postojowych, a równocześnie zbyt blisko licząc w poziomie w miejscu ich najmniejszego oddalenia. Zastosowanie jednej i szczególnej  metody mierzenia odległości w tym wypadku nie jest zgodne z celowością przepisu, a wyłącznie z literalnym zapisem WT. Równocześnie orzeczenie pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 14 października 2004 r. wydane w sprawie o sygn. akt III CZP 37/04. gdzie  Sąd Najwyższy w w/w orzeczeniu, stwierdził m.in.: „W doktrynie i w orzecznictwie trafnie akcentuje się prymat wykładni językowej nad pozostałymi rodzajami wykładni, tj. systemową i celowościową. Jednocześnie przyjmuje się słusznie, że w wyjątkowych sytuacjach wolno odstąpić od literalnego znaczenia przepisu. Może to mieć miejsce, gdy wykładnia językowa pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią innych norm, prowadzi do absurdalnych z punktu widzenia społecznego lub ekonomicznego konsekwencji, rażąco niesprawiedliwych rozstrzygnięć lub pozostaje w oczywistej sprzeczności z powszechnie akceptowanymi normami moralnymi.” SN uznał więc, że mogą wystąpić uzasadnione przypadki, gdy wykładnia językowa (literalne znaczenie przepisu) jest mniej istotna niż pozostałe wykładnie (systemowa i celowościowa). Zapisy par 9. pkt 3 WT w pewnych okolicznościach można uznać za absurdalne, co sąd mógłby uwzględnić, jednak nie jest to oczywiste. Należy tu także dodać, że zasada liczenia odległości budynków od innych budynków, urządzeń budowlanych lub granicy działki budowlanej w poziomie jest w praktyce powszechnie stosowana i tylko zmiana przepisów może w tej sprawie coś zmienić.

 

(KD, WD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii