partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 24 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 26

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

 

 

Czy na dokumentacji Projektu Wykonawczego musi być osoba sprawdzająca z uprawnieniami jako „sprawdzający”? Chodzi mi o jednoznaczną informację i podstawę prawną, bo są różne przekonania
i poglądy w środowisku projektantów, a nie wiem też o istnieniu jednego przepisu na ten temat.

Obiekt jest duży, ma prawomocne pozwolenie na budowę, na Projekcie Budowlanym oczywiście sprawdzający był.

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

[1] Dz.U.2013.1409 j.t.,  ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane

[2] Dz.U.2012.462 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami.

[3] Dz.U.2013.1129 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 

Opinia:

Ustawa prawo budowlane [1] w art.20 pkt.1a, obliguje projektanta do zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności w razie potrzeby.

Równocześnie, w rozporządzeniu  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2] w §3 i w §4 został uszczegółowiony zakres obowiązku wynikającego z zapisów ustawy [1].  Na stronie (stronach) tytułowej należy zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych, datę i podpisy oraz dołączyć  stosowne oświadczenie.

W każdym z wymienionych przepisów  [1] oraz [2] jest mowa o projekcie architektoniczno-budowlanym. Tylko ten projekt został wymieniony przez ustawodawcę formalnie, jako wymagający sprawdzenia. W prawie budowlanym [1]  nie została zawarta definicja projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy wraz z określeniem jego wymagań został opisany w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [3]. Rozporządzenie dotyczy tylko projektów wykonywanych w trybie  zamówień publicznych.  W rozporządzeniu tym zapisano, że projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego. W trakcie projektu wykonawczego następuje  koordynacja projektów branżowych, opracowuje się scenariusze pożarowe  itd. Tak więc w trybie zamówień publicznych wyraźnie opisano konieczność wykonania projektu wykonawczego, jednakże nie ma zapisu o konieczności jego sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, jak to ma miejsce przy opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego.

 

Wnioski:

Nie znajdujemy podstawy prawnej dla wymagania sprawdzenia projektu wykonawczego, jednakże mając na uwadze duży zakres niektórych projektów, ich skomplikowanie np. w przypadku obiektów użyteczności publicznej, szkół czy szpitali a nawet budynków wielorodzinnych z garażem oddymianym, zalecamy już w trakcie opracowywania projektu wykonawczego jego sprawdzenie. Sprawdzenie powinno być szczegółowe i dokładne, celem uchwycenia koniecznych zmian względem projektu budowlanego, wykluczenia ewentualnych błędów oraz maksymalnej eliminacji  zastrzeżeń przy odbiorze Inwestycji przez właściwe organy. 

 

(IP, AW)

 

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii