partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 11 marca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 23

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP


Dotyczy:

Jak należy określać klasę odporności ogniowej w budynkach istniejących?

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDIWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

PRAWO BUDOWLANE  z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie WARUNKÓW TECHNICZNYCH jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002, Dz. Ustaw nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone Dz. Ustaw z 8 grudnia 2017 roku, poz.2285)

 

Opinia: 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu określania klasy odporności ogniowej dla elementów konstrukcyjnych w istniejących budynkach, wyjaśniamy:

W przypadku, gdy budynki były realizowane przed wejściem w życie Eurokodów oraz podawaniem przez producentów materiałów budowlanych parametrów dotyczących odporności ogniowej dla: nośności (parametr R), szczelności (parametr E) oraz izolacyjności (parametr I), obowiązek ich określenia spoczywa na osobie sporządzającej ekspertyzę techniczną dla tego obiektu.

Ekspertyza techniczna powinna uwzględniać przy przebudowie obecnie obowiązujące parametry odporności pożarowej budynku (zgodnie z par. 212-225 Warunków Technicznych oraz par. 237 ust. 9).

 

(WD, AW)

 

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii