partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 28 stycznia 2015
aktualizacja: 31.12.2018 r

OPINIA nr ZR 17

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Dotyczy: 

Zakresu projektu zamiennego w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa.

 

Stan prawny:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245) stanowi:

(…)

Art. 36a.

  1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;

3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

  1. a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
  2. b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
(…)

 

Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie dotyczące projektu zamiennego w relacji do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, wyjaśniamy:

  • kwestie projektu zamiennego rozstrzyga art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, który w ust. 1 pkt. 5 i 5a precyzyjnie określa jakie zmiany wymagają uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (nie należy do nich zmiana parametrów termicznych budynku),
  • zgodnie z pkt. 3 tego artykułu "W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32–35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany".

Z przywołanego powyżej przepisu wynika, że projekt zamienny powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi jedynie w zakresie, którego ta zmiana dotyczy. Zakres ten określony jest we wniosku o zmianę pozwolenia na budowę i przedstawiony w projekcie zamiennym. Dla innych kwestii – nie ujętych we wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, i na które projektowane zmiany nie mają wpływu – obowiązują przepisy aktualne w chwili formalnego wszczęcia procedury zatwierdzania pierwotnego projektu budowlanego.

 

(ZW, KS)


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii