partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 04 luty 2019r.

OPINIA nr ZR 111

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

1. Czy można projektując budynek usługowy z racji że inwestor nie wie jakie usługi uda mu się do tego budynku "ściągnąć", projektować jako "skorupę" czyli wygląd zewnętrzny a środek zostawić tzw. białą plamę?

2. Jeżeli tak to czy uzgodnienie dokładniej funkcji w kolejnym etapie odbywać ma się przez zgłoszenie czy zmianę decyzji? i co wtedy z uzgodnieniem p.poż?Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:


Podstawa prawna:

 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (stan na 01.01.2018 r.).

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych
polegających na:
1) remoncie obiektów budowlanych;
1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

Art. 30. 1. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4:
2b) wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit.
b–d oraz pkt 2b, 3, 3a, 11, 12, 14, 16, 19, 19a, 20b i 28;
  

Opinia Zespołu Rzeczoznawców:

W zakresie pozwolenia na budowę nie jest możliwe zaprojektowanie samej „skorupy”, gdyż zawsze trzeba przewidzieć przeznaczenie obiektu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w powiązaniu z art. 30 ust. 1 pkt 2b przebudowa wewnątrz użytkowanego budynku nie podlega zgłoszeniu, oczywiście jeżeli nie jest on objęty ochroną konserwatorską.

Odebrany obiekt może być przebudowywany do momentu, gdy przebudowa nie wypełni znamion zmiany sposobu jego użytkowania.

Jeżeli przez uzgodnienie „dokładnej” funkcji należy rozumieć jej zmianę względem pozwolenia na użytkowanie to należy przeprowadzić procedurę zmiany sposobu użytkowania. A jeżeli jest to zmiana niektórych parametrów użytkowania np. obciążenia ogniowego, lub ilości osób przebywających w zakładzie, należy zweryfikować, czy nie wiąże się to ze zmianą istotnych parametrów obiektu w taki sposób, że budynek ich nie będzie spełniał, czyli będzie wymagał zmiany sposobu użytkowania, lub takiej przebudowy, która jest objęta wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę (np. instalacja gazowa).

Zmiana treści decyzji może nastąpić tylko w przypadku pozostawania jej w obiegu prawnym. Budowa, która jest odebrana wypełnia treść decyzji i ją konsumuje, więc nie jest możliwym zmiana treści takiej decyzji.

 

(JcW)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 


Wróć do wszystkich opinii