partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 21 stycznia 2018r.

OPINIA nr ZR 68

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie minimalnej odległości pomiędzy budynkami wymaganej przepisami WT Rozdział 7 Usytuowanie budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe par.271 pkt. 1 i 2.

W przedstawionym przypadku projektowany budynek jednorodzinny znajduje się minimalnej odległości od istniejącego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynoszącej 10 m.

Proszę o określenie w opinii wymaganej minimalnej odległości pomiędzy budynkami w przypadku gdy budynek projektowany posiada ścianę zwróconą w kierunku budynku istniejącego oraz  dach w odporności ogniowej wymaganej przepisami odrębnymi dla przegród pożarowych oraz pokrycie dachu (blacha stalowa), a także wykończenie ściany (drewno zabezpieczone środkami ogniochronnymi) jest nierozprzestrzeniające ogień. W załączeniu schemat planu zagospodarowania terenu.

 

W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015. 09.18 wraz z późniejszymi zmianami)

§12 [Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną]

  1. Jeżeli z przepisów par.12, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż;
    1. 4m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z  oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
    2. 3m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy;


§213
[Wyłączenia dotyczące klas odporności pożarowej budynków]

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w §212 oraz klas odporności pożarowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w §216, z zastrzeżeniem §271 ust.8a nie dotyczą budynków;

  1. do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
    a. mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem §217 ust.2;


§271
[Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków]

1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków nie będących ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni więcej niż 65% klasę odporności ogniowej (E), określoną w §216 ust.1, w 5 kolumnie tabeli, niż powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:
Rodzaj budynków: ZL od ZL – 8m.

2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust.1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

9. Odległości, o których mowa w ust.1, dla budynków wymienionych par.213, bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem, można zmniejszyć o 25%, jeżeli są zwrócone do siebie ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, niemającymi otworów.

 

Opinia:

Rozpatrując łącznie wyżej wymienione paragrafy Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy stwierdzić:

1. Zgodnie z zapisami §213.1.a dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych nie mają zastosowania wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków ani rozprzestrzeniania ognia przez te elementy.

2. W przypadku zastosowania w obu budynkach elementów ścian i przekrycia dachu  nierozprzestrzeniających ognia odległość pomiędzy tymi budynkami winna wynosić nie mniej niż 8m.

3. W przypadku, gdy projektowany budynek posiada ściany i przekrycie dachu nierozprzestrzeniające ogień, a istniejący na sąsiedniej działce nie spełnia tych warunków, odległość pomiędzy tymi budynkami winna być powiększona o 50%, czyli do 12m.

4. W przypadku, gdyby oba budynki nie posiadały otworów ani w ścianach, ani dachach w pasie terenu określonego w ust.1 i 2, możliwe jest zmniejszenie wymaganej odległości o 25%.

(WD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii