partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 05 grudnia 2017r.

aktualizacja 31.12.2018r

OPINIA nr ZR 63

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy zgodnie ze zmianami w warunkach technicznych analiza zasłonecznienia ma być przeprowadzona dla obydwu równonocy?

W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny od 1.01.2018:

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi:

 

§  60.  [Minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń]

  1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy w godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne - w godzinach 7.00-17.00.
  2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust. 1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.
  3. W przypadku budynków zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust. 1, do 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.


Opinia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczące czasu nasłonecznienia pozostawia pojęcie dni równonocy, przy rezygnacji z konkretnych dni miesięcy marca i września (21 marca i 21 września). Ta rezygnacja wynika najpewniej z faktu, że w poszczególnych latach dni równonocy nie muszą przypadać na wymienione poprzednio konkretne dni, np równonoc jesienna może przypadać zarówno 22 jak i 23 września, w zależności od roku. Należy zwrócić jednak uwagę, że mowa jest o dniach, czyli w domyśle chodzi zarówno o równonoc wiosenną jak i jesienną. Tak więc analiza powinna uwzględniać obie równonoce.

W ww. Rozporządzeniu w tekście warunków technicznych, nie doprecyzowano narzędzia jakim należy się posłużyć określając nasłonecznienie pomieszczeń. I tak: projektant może korzystać z licznych programów komputerowych gdzie jest możliwość wykonania analizy dla obydwu czasów , możliwe jest też wykazanie czasu nasłonecznienia np. za pomocą tzw. linijki słońca, która została przedstawiona w książce z 1960 r autorstwa Mieczysława Twarowskiego.

Wyniki analiz przeprowadzonych w różnych programach będą mniej lub więcej różnić się od siebie, zaś linijka słońca upraszczając w sposób rozsądny problem, nie rozdziela równonocy na wiosenną i jesienną, powstaje jeden wykres dla obydwu równonocy.

Generalnie – jako architekci zrzeszeni w MPOIA - jesteśmy krytycznie nastawieni do §  60 WT - próby zastąpienia regulowania odległości pomiędzy budynkami w sposób bardziej racjonalny i jednoznaczny podejmowane są od dawna, niestety ,,minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń” nadal pozostaje aktualny a korekty takie, jak wprowadzona ostatnio, w niczym nie zmieniają sytuacji a wręcz ją komplikują

 

(MB, EK)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii