partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 23 stycznia 2017

OPINIA nr ZR 45

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Zwrócił się do mnie inwestor z prośbą o wykonanie rozbudowy domu parafialnego. Po planowanej rozbudowie parafia będzie posiadała trzy apartamenty (dwa pokoje, osobna łazienka - do rozważenia kącik na przygotowanie herbaty), jedną kuchnię, oraz salkę jadalnianą. Na stałe w budynku będą przebywać proboszcz + wikary.

Zwracam się z zapytaniem jak mam zakwalifikować taki budynek

- jako dom jednorodzinny
- budynek wielorodzinny
- czy może zamieszkania zbiorowego?
(…)

 

Stan prawny:

Dziennik Ustaw z 2016 r., poz. 290.  ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane


reguluje:


Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…)   3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku


Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

Z opisanej sytuacji można wnosić , że rozbudowa  domu parafialnego jest  stosunkowo niewielkim przedsięwzięciem,  a  budynek  po rozbudowie zgodnej  z przedstawionym szkicowo programem  zmieści się w skali większych budynków jednorodzinnych, jednakże sposób zakwalifikowania obiektu  zależy od wyboru dokonanego przez projektanta i przyjęcia zgodnie z tą kwalifikacją wszystkich wynikających z tego konsekwencji prawnych.

Zatem odpowiednie określenie programu funkcjonalno-użytkowego budynku, z  ewentualnym  wydzieleniem maksimum dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych ,  odpowiednio wprowadzone nazewnictwo poszczególnych pomieszczeń,  stanowić będzie podstawę do zakwalifikowania opisanego obiektu do kategorii domu mieszkalnego jednorodzinnego.

(M.B. K.R.K)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii