partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 04.lipca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 33

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania (skrócona):

Czy można ogrzewać małe domki jednorodzinne, rekreacji indywidualnej itp. wyłącznie kominkami? 

 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

reguluje:
Par.132.1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenie ogrzewcze, nie będące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.

Par.132.2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) Par.132.3. Kominki, opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowych mogą być instalowane wyłącznie  w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej (...) Par.133.1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych  przewodów  wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdującymi się za zawodami oddzielającymi od źródła ciepła, takich jak kotłownia, węzeł ciepłowniczych indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.

Par.133.2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami (...)

 

Opinia:

Z  cytowanych regulacji wynika:

1) Nie jest wymagane stosowanie jakiegokolwiek ogrzewania w budynkach rekreacji indywidualnej, jeśli nie są one przeznaczone do całorocznego użytkowania.

2) W budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej  jako źródło ciepła  dopuszczalne jest stosowanie kominków opalanych drewnem, zarówno z otwartym paleniskiem, jak i zamkniętym wkładem kominkowych (par.132.3.)

3) Zgodnie z par.133.1 i 133.2 kominki wraz z układem połączonych przewodów, kanałów i innymi elementami tego układu stanowią instalację ogrzewczą w budynku


(WD, AW)


Podstawa prawna:

[1] Dz.U.z 2015 r., poz. 1422 t.j. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii