partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 04.lipca 2016
aktualizacja: 31.12.2018 r.

OPINIA nr ZR 32

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Proszę o podanie listy obiektów, dla których wykonane projekty nie podlegają sprawdzeniu?

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA przedstawia swoje stanowisko:

 

Podstawa prawna:

Ustawa PRAWO BUDOWLANE  z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

Art. 20 ust. 2 pkt 2:
Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

art. 20 ust. 3:

Obowiązek, o którym mowa w ust.2, nie dotyczy:

pkt.2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne,

niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskich i składowe.


Opinia:

W art.3 pkt.2 Ustawodawca wymieniając obiekty budowlane zwolnione z obowiązku zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami użył sformułowania "projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak...". Sformułowanie to określa, jakiego typu obiekty należy zaliczyć do obiektów o prostej konstrukcji

z podaniem kilku ich przykładów, bez traktowania wymienionych obiektów jako listy zamkniętej. Tak więc inne obiekty o prostej konstrukcji, typu np.: garaże do dwóch stanowisk, kapliczki, kioski, małe parterowe pawilony, wiaty
i magazyny, krzyże przydrożne itp. należy zaszeregować do tej samej grupy obiektów, zwolnionych z obowiązku sprawdzenia przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczenia
w odpowiedniej specjalności.

 

(WD, AW)


Podstawa prawna:

[1] Dz.U.z 2016 r., poz. 290. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii