partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kraków, 3 lutego 2022 r.

 

Opinia nr ZL-04

Zespołu ds. Legislacji

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść pytania:

Prawidłowość i sposób ustalenia tytułu projektu budowlanego.

 

Podstawa prawna:

 • [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 11,
  U. z 2020 r. poz. 471)
 • [2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
 • [3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410)
 • [4] Stanowisko Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. w sprawie ustalenia tytułu inwestycji w dokumentacji projektu budowlanego.

 

Opinia Zespołu ds. Legislacji:

Niniejsze stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie ustalenia tytułu projektu budowlanego, zostało opracowane na podstawie przepisów wymienionych powyżej pod nr [1], [2] i [3] oraz stanowiska Rady MPOIA RP wymienionego pod nr [4].

Jak stwierdzono w w/w opinii stanowiska Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. [4], występująca cyt.: „[…] tendencja do nadmiernego rozbudowywania tytułu dokumentacji Projektu Budowlanego, co prowadzi do niepotrzebnego dublowania zawartych w Projekcie Budowlanym informacji dotyczących zakresu Inwestycji oraz powoduje dużą nieczytelność tytułu Projektu Budowlanego”.

Zgodnie z § 4 ust 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2] do projektu budowlanego dołącza się kartę tytułową.
Karta tytułowa projektu budowlanego określa:

 1. nazwę zamierzenia budowlanego;
 2. adres i kategorię obiektu budowlanego;
 3. nazwę jednostki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
 4. imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
 5. spis zawartości projektu budowlanego, w którym wymienia się jego elementy.

Załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. - w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę [3], który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2021 r. stanowi wzór wniosku o pozwolenie na budowę (PB-1).

Punkt 5 wzoru wniosku, zatytułowany jest „Nazwa zamierzenia budowlanego” i dodatkowo opatrzony jest w/w przypisem, który brzmi cyt.:

3) Nazwa powinna w sposób ogólny określać zamierzenie budowlane, np. „Zespół budynków jednorodzinnych wraz
z infrastrukturą”.

Szczególnie należy podkreślić wyrażenie użyte przez prawodawcę „[…] w sposób ogólny […]”, jak i użyty przykład określający rodzaj obiektu budowlanego oraz wyrażenie „[…] wraz z infrastrukturą techniczną”.
Definicję „obiektu budowlanego” określa art. 3 ustawy – Prawo budowlane [1], cyt.: 

„Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;”
[…] .”

Natomiast pomimo użycia przez prawodawcę wyrażenia „infrastruktura techniczna”, w żadnym przywoływanym powyżej akcie prawnym [1], [2] i [3] nie ma definicji tego pojęcia.
W celu ustalenia jego znaczenia niezbędne jest, zatem zastosowanie reguł wykładni prawa. Podstawowym rodzajem wykładni przepisów prawa jest zaś wykładnia językowa (gramatyczna), której zasady nakazują w przypadku braku definicji legalnej danego pojęcia, nadawać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu (na podstawie wyroku NSA, sygn. II OSK 2251/10).

Wobec powyższego należy powołać się na słownikową definicję "infrastruktury technicznej", oraz uzupełniająco na przepisie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899).

Odnosząc się do definicji zaczerpniętych:

 • zapisu art. 143 ust. 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami, cyt.:

„Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych.”,

stwierdzić należy, że „infrastruktura techniczna” jest pojęciem bardzo rozległym, a jej składowe są ze sobą powiązane układem wzajemnych zależności. 

 

Reasumując powyższe oraz odnosząc się do Stanowiska Rady MPOIA RP z dnia 22.11.2020 r. [4], należy stwierdzić, że tytuł inwestycji winien przedstawiać:

 1. cel zamierzenia budowlanego: budowę, rozbudowę, odbudowę, remont itd.;
 2. rodzaj i typ obiektu budowlanego – w zakresie obejmującym nazwę własną inwestycji określoną na podstawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB);
 3. inne obiekty budowlane określone jednym wyrażeniem mieszczące się swoim zakresem w ogólnym pojęciu „infrastruktura techniczna”: przyłącza, instalacje wewnętrzne, instalacje zewnętrzne, itp.

Natomiast zgodnie z § 14 ust.1), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2], zakres całego zamierzenia budowlanego należy przedstawić szczegółowo w części opisowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

 

arch. Maciej Kubicki

Koordynator Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP