partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy


I. Treść dotycząca danych do zamieszczenia na planszy

1. Nazwa i adres obiektu

2. Informacja o autorach: architekci, współpracownicy

3. Nazwa, adres, strona www biura projektowego

4. Informacja o obiekcie – maksymalnie 750 znaków (łącznie ze spacjami)

5. Określenie kategorii obiektu:
M – małe obiekty budowlane (np. domy jednorodzinne)
W – budynki mieszkalne wielorodzinne, mieszkalno-usługowe
U – budynki użyteczności publicznej (np. obiekty biurowe, szkoły, przedszkola)
P – obiekty przemysłowe, produkcyjne, magazynowe
Z – przestrzeń publiczna – urbanistyka
K – przebudowa, konserwacja i rewaloryzacja
Należy oznaczyć właściwą kategorię w kwadracie przy symbolu

II. Forma prezentacji – układ ilustracji
Proszę o prezentację ilustracji wg układu planszy (proszę podać symbol układu):
(określenie układów plansz zawiera załącznik nr 1).
W załączeniu – przekazuję ilustracje dostosowane do wybranego układu planszy.
Poszczególne ilustracje należy opatrzyć numerem ilustrującym lokalizację ilustracji na wybranej wersji planszy. Ilustracje muszą posiadać wymagania techniczne określone dla konkretnej lokalizacji na planszy.

III. Informacje i oświadczenia dotyczące zgłaszającego obiekt na wystawę
Osoba zgłaszająca obiekt na wystawę jest odpowiedzialna za:

a) treść przekazanych danych i materiałów informacyjnych

b) weryfikację danych i zatwierdzenie końcowej formy planszy.

Oświadczenie zgłaszającego obiekt.

Zgłaszając obiekt do wystawy Architekci Małopolski 2017 oświadczam, że posiadam upoważnienie do reprezentowania autorów działa w zakresie przekazania Organizatorowi wystawy praw do korzystania z materiałów dotyczących zgłoszonego obiektu w działań związanych z realizacją wystawy. Oświadczam również, że wykorzystanie materiałów dotyczących zgłoszonego obiektu nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora wystawy, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich.

Zgłaszający obiekt do wystawy Architekci Małopolski 2017, działając w imieniu autorów akceptuje warunki prezentacji obiektów w ramach wystawy i działań związanych z wystawą, a także wyraża zgodę na:

a) publikowanie materiałów dotyczących dzieła w ramach działań związanych z organizowaniem wystaw, realizacją publikacji, prezentacji w mediach elektronicznych (www, FB) oraz tradycyjnych (prasa) wystawą. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo oraz nieodpłatna.

b) wprowadzanie materiałów dotyczących prezentowanego obiektu na wystawie do pamięci elektronicznej, rozpowszechniania na nośnikach elektronicznych i drukowanych

c) wykorzystywanie materiałów zgłoszonych na wystawę do działań informacyjnych i promocyjnych,

Imię, nazwisko

Nr członkowski Izby

Adres

Kontakt telefoniczny i mailowy

Data i podpis osoby odpowiedzialnej – zgłaszającej obiekt.

Zdjęcia

maks. 6 – w zależności od wybranego układu planszy.
(zalecany format to jpg, maksymalna sumaryczna wielkość zdjęć to 60MB) 

Zdj. nr 1
Zdj. nr 2
Zdj. nr 3
Zdj. nr 4
Zdj. nr 5
Zdj. nr 6