partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Informacje

Izba Architektów RP

 Informacja dla ARCHITEKTÓW IARP OPIEKUNÓW PRAKTYK 

SYSTEMU STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SSPZ IARP  

 

ARCHITEKTÓW IARP zainteresowanych przyjęciem studentów na czteromiesięczną praktykę, prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur za pośrednictwem poniższego linku: 

https://praktyki.izbaarchitektow.pl/

  

 

 • SYSTEM PRAKTYKI: stacjonarny
 • WYMIAR TYGODNIOWY PRAKTYKI: 40 godzin
 • TERMINY ZGŁASZANIA PRZEZ ARCHITEKTÓW IARP CHĘCI PRZYJĘCIA PRAKTYKANTÓW: od ogłoszenia do 1 grudnia 2022 r.
 • OKRES APLIKACJI STUDENTÓW DO ODBYCIA PRAKTYKI: od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
 • OKRES ODBYWANIA PRAKTYKI PRZEZ STUDENTÓW: od 1 marca do 30 czerwca 2023 r. 
 • TERMIN POTWIERDZENIA (LUB NIEPOTWIERDZENIA) ODBYCIA PRAKTYKI: 30 czerwca 2022 r. 

 

OPIEKUN PRAKTYKI:

 • OPIEKUNEM PRAKTYKI może być każdy czynny członek Izby Architektów RP posiadający pełne uprawnienia do projektowania.
 • OPIEKUN PRAKTYKI zgłasza chęć przyjęcia PRAKTYKANTA za pomocą aplikacji SSPZ IARP.
 • OPIEKUN PRAKTYKI dokonuje wyboru PRAKTYKANTA w SSPZ IARP, w terminie od 1 grudnia 2022r. do 31 stycznia 2023 r. Wybór ten jest możliwy do wyczerpania limitu miejsc, który wynosi do 2 PRAKTYKANTÓW na 1 OPIEKUNA.     
 • OPIEKUN PRAKTYKI przyjmuje kandydata na podstawie PORTFOLIO PROJEKTÓW.  
 • OPIEKUN PRAKTYKI czuwa nad doskonaleniem umiejętności praktycznych PRAKTYKANTA, nabytych w trakcie zajęć na uczelni.
 • OPIEKUN PRAKTYKI sprawuje opiekę dydaktyczną nad PRAKTYKANTEM, przekazując mu swoje doświadczania zawodowe.
 • OPIEKUN PRAKTYKI potwierdza (lub nie potwierdza) odbycie praktyki w SSPZ IARP, na podstawie odbytego stażu pracy i PORTFOLIA PRAKTYKI, w ostatnim dniu jej odbywania, to jest 30 czerwca 2023 r.
 • Podstawą niepotwierdzenia odbycia praktyki może być nieusprawiedliwiona absencja w okresie jej odbywania lub brak PORTFOLIA PRAKTYKI w systemie

   

BIURO PROJEKTÓW:

BIURO PROJEKTÓW, w którym funkcjonuje OPIEKUN PRAKTYKI, na podstawie wymagań SSPZ IARP i zgody zarządzającego biurem, zapewnia PRAKTYKANTOWI:

 • Miejsce pracy (biurko, komputer, legalne oprogramowanie).

Praktyka nie może mieć charakteru pracy zdalnej. Miejscem odbywania praktyki jest siedziba BIURA PROJEKTÓW, z wyłączeniem prowadzonych nadzorów nad realizacją budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.


Studencka praktyka projektowa do 2021