partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Rada MPOIA RP publikuje listę przepisów najczęściej stosowanych w pracy architekta. Lista została przygotowana przez Zespół Rzeczoznawców przy MPOIA RP. Zawiera akty prawne z podziałem na ustawy, rozporządzenia, normy i inne opracowania. Będzie rozszerzana i aktualizowana na bieżąco.

 

Lista przepisów

 

 

A.       USTAWY,

B.       ROZPORZĄDZENIA,

C.       NORMY POLSKIE                                   

STAN NA DZIEŃ:

2022-05-25

 

A.

USTAWY

 

1.         

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20

2.         

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02

3.         

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz.U.2021.195 t.j. z dnia 2021.01.29

4.         

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07

5.         

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16

6.         

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29

7.         

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Dz.U.2022.5 t.j. z dnia 2022.01.03

8.         

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05

9.         

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dz.U.2019.1696 z dnia 2019.09.05

10.       

Ustawa z dnia 23 maja 2022 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dz. U. 2022.1083 t.j.

 

 

 

B.

ROZPORZĄDZENIA

 

11.       

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

12.       

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22, wersja od: 29 stycznia 2019 r.

13.       

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

(Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030)

14.       

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Dz.U.2021.1722 z dnia 2021.09.17

15.       

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18

16.       

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16

17.       

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Dz.U.2014.112.t.j. z dnia 22.01.2014

18.       

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Dz.U.2021.892 z dnia 

2021.05.14 

 

 

 

 

C.

NORMY POLSKIE                                  

 

19.       

PN-ISO 11925-3:2000 - Reakcja na ogień - Zapalność materiałów budowlanych poddanych bezpośredniemu działaniu płomienia - Działanie płomieni z wielu źródeł.

 

20.       

PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. Zastąpiona przez PN-EN1363-1:2001, z wyjątkiem rozdziałów A.1.1, A.2, A.3 i A.4 z załącznika A.

 

21.       

PN-B-02877-4:2001 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.

 

22.       

PN-ISO 9836:2015-12 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

23.       

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

 

24.       

PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.

 

25.       

PN-B-02151 -4; 2015, akustyka budowlana ochrona przed hałasem w budynkach część 4: wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

 

26.       

PN-B-02151 -5; 2017, akustyka budowlana ochrona przed hałasem w budynkach, część 5: wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich kwalifikacji