partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Relacja z konferencji w Krynicy-Zdroju


VII edycja Konferencji tematycznej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

pt. Prawo inwestycyjne w praktyce.

15–16 listopada 2019, Krynica-Zdrój, hotel „Czarny Potok”.

 

W dniach 15–16 listopada 2019 roku po raz kolejny spotkaliśmy się w Krynicy-Zdroju, by rozmawiać o ważnych sprawach zawodowych. Obecna edycja Konferencji została zorganizowana przy merytorycznym wsparciu Krajowej Rady Izby Architektów RP. Współpracowaliśmy również z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób. Obrady Konferencji poprzedziły spotkania Komisji i Zespołów roboczych funkcjonujących przy Krajowej Radzie. 14 i 15 listopada obradowały: Komisja Prawa Inwestycyjnego – Podkomisja Prawa Budowlanego, Komisja Kształcenia i Edukacji – Podkomisja Szkoleń Zawodowych, a także Komisja Warunków Wykonywania Zawodu i jej zespoły ds. Ochrony Zawodu Architekta oraz Organizacji Pracy i Identyfikacji Zawodowej.

Podczas konferencji dyskutowaliśmy o praktycznych aspektach prawa inwestycyjnego. Tematyka ta okazała się bardzo interesująca i skłaniająca do refleksji.

Program konferencji

W tym roku do Krynicy-Zdrój przyjechali m.in.: Prezes Krajowej Rady Izby Architektów – Małgorzata Pilinkiewicz, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Zbigniew Kledyński, członkowie organów krajowych IARP i PIIB, w tym Maria Jankowska-Olbratowska Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej IARP, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Mirosław Boryczko, oraz przedstawiciele Izb Okręgowych IARP i PIIB, a także Anna Żak-Stobiecka – Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Agnieszka Damasiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Katarzyna Kubicz – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu, Andrzej Macałka – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Małgorzata Boryczko – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu, Bohdan Lisowski – Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krystyna Starachowicz – Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka, Marek Bolek – Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w Krakowie.

Ponadto, w Krynicy-Zdrój pojawili się architekci, inżynierowie budownictwa, przedstawiciele organów Administracji Architektoniczno-Budowlanej z Małopolski oraz inne osoby zainteresowane tematyką spotkania.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja rozpoczęła się w piątek o godz. 1400. Gości przywitał i rozpoczął obrady Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej IARP Marek Tarko.


Pierwszy panel
poprowadziła Anna Serafin – członek Prezydium Rady MPOIA RP. W tej części konferencji zostały zaprezentowane cztery referaty o wiele mówiących tytułach.

„Prawo budowlane 1928–2019. Zderzenie dwóch światów”, wygłosił Maciej Kubicki Małopolska OIA RP, członek Komisji Legislacji przy Radzie Małopolskiej OIA RP. Tematem wystąpienia była próba przedstawienia problematyki zmian prawa budowlanego na przestrzeni lat, z refleksją w jaki sposób  te zmiany wpływały  na jakość przestrzeni  i warunki pracy architekta.

„Architekt w labiryncie zdarzeń” – to ciekawa prezentacja Piotra Chuchacza, członka Rady Małopolskiej OIA RP, Koordynatora Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP. Autor wystąpienia odniósł się do systemu funkcjonowania prawa inwestycyjnego w Polsce. Jaki wpływ na stabilność systemu ma niejednoznaczność przepisów oraz fakt że każda interpretacja podlega dalszej obróbce, przy równoczesnym braku instytucji mającej kompetencje do wydawania wiążących wykładni.

„Projektowanie czy komnata strachu?” – czyli refleksje z pracy architekta, którymi podzielił się Olaf Jasnorzewski, członek Małopolskiej OIA RP oraz Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP. Sprzeczne i niejednoznaczne zapisy prawa inwestycyjnego, oraz ich interpretacje powodują, że inwestycje nie są do oszacowania co do nakładów skutków i terminów.  Pracy projektanta towarzyszą absurdy, z którymi spotyka się na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji

„Architektoniczno-budowlany poker” – to wystąpienie inwestora, Łukasza Jarosza, które opowiada o trudnych doświadczeniach  związanych z realizacją inwestycji. Prawomocne pozwolenie na budowę oraz realizacja zgodnie z projektem nie stanowi gwarancji odbioru obiektu.


Drugi panel
poprowadzili wspólnie: Renata Święcińska – Przewodnicząca Rady Podkarpackiej OIA RP oraz Konrad Karmański Przewodniczący Rady Łódzkiej OIA RP. Ta część konferencji składała się z referatu przygotowanego przez Zespół Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej OIA RP pt. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Wojciech Dobrzański, Krzysztof Dymek, Krzysztof Stępniak) oraz pięciominutowych wystąpień przedstawicieli Okręgowych Izb Architektów.

Merytoryczna część pierwszego dnia konferencji została zakończona panelem dyskusyjnym pt. „Czy prawo inwestycyjne wymaga zmiany?”. Moderatorem dyskusji był Piotr Rudol, członek Małopolskiej Okręgowej IARP, natomiast w panelu wzięli udział:  Dorota Zaucha-Rybka – Dyrektor Wydziału Architektury UM Krakowa, Gabriela Przystał – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Marcin Kamiński – Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej OIA RP, Stanisław Karczmarczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Marek Bolek – Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

Pracowity dzień został zakończony spotkaniem w chacie góralskiej na kolacji grillowej. Podczas integracyjnej biesiady, przyśpiewkami i góralską muzyką czas umilała Kapela Jana Karpiela „Bułecki” w skład której wchodzą trzej architekci i jeden inżynier budownictwa.


Drugi dzień
rozpoczęły trzy wystąpienia: „Sądy w roli projektanta”  autorstwa Wojciecha Gwizdaka, Sekretarza Krajowej Rada IARP. Była to próba zastanowienia się nad skutkami dokonywania przez Sądy Administracyjne merytorycznej oceny: projektów budowlanych, decyzji planistycznych, treści analiz urbanistycznych dotyczących warunków zabudowy. „Czy nowe Prawo zamówień publicznych nam pomoże?”. Piotr Rudol, członek Małopolskiej OIA RP oraz  Przewodniczący Komisji Prawa Zamówień Publicznych przy Krajowej Radzie IA RP dokonał przekrojowego i syntetycznego podsumowania efektów nowelizacji Ustawy.  Na koniec wystąpił Grzegorz Jachym, członek Krajowej Rady IARP oraz Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA. Zaprezentował główne tezy z Projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo budowlane a dotyczące projektu budowlanego.

Tą część konferencji poprowadziła Bożena Nieroda, Zastępca Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIA RP.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na podsumowania.


Panel dyskusyjny
pt. „Przyszłość prawa inwestycyjnego” poprowadzili: Marek Tarko – Przewodniczący Rady Małopolskiej OIA RP oraz Grzegorz Jachym – członek Krajowej Rady IA RP. 

W loży panelistów zasiedli: Małgorzata Pilinkiewicz – Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Zbigniew Kledyński – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Agnieszka Damasiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Andrzej Macałka – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dyskusja była niezwykle merytoryczna i ożywiona. Mamy nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowaliśmy twórczą dyskusję pomiędzy przedstawicielami obu Izb, nad treścią zapisów projektowanej ustawy prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych, ale przede wszystkim nad kształtem dokumentacji projektowej i jej podziału. Obecnie dyskutowany projekt ustawy wprowadza pojęcie projektu budowlanego, który miałby zawierać cześć zatwierdzaną (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) oraz część przekazywaną do realizacji (projekt techniczny). W prezentacji wykazano w sposób jasny i logiczny, że projektowanie jest zadaniem interdyscyplinarnym, wymagającym zintegrowanego, całościowego działania. Ciekawym rozwiązaniem była propozycja powiązania  projektu technicznego z kategorią obiektów budowlanych.

Po zakończeniu konferencji, Przewodniczący Marek Tarko poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłego kolegi architekta członka Śląskiej OIA RP – śp. Marka Pasternaka, którego pogrzeb odbywał się w tym samym czasie.


Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby konferencja mogła mieć sprawny i merytoryczny przebieg. Materiały prezentowane podczas Konferencji wraz z wnioskami zostaną opublikowane w kolejnym biuletynie pokonferencyjnym.

Dziękujemy również naszym Partnerom, którzy co roku wspierają nas w organizacji zarówno konferencji, jak i innych przedsięwzięć integracyjnych organizowanych przez Radę MPOIA RP. A są to firmy: OKNO-POL; AL-TECH i FAKRO.

/AS/

 

 • Konf_K-Z_2019-1314
 • Konf_K-Z_2019-1320
 • Konf_K-Z_2019-1326
 • Konf_K-Z_2019-1335
 • Konf_K-Z_2019-1336
 • Konf_K-Z_2019-1347
 • Konf_K-Z_2019-1352
 • Konf_K-Z_2019-1363
 • Konf_K-Z_2019-1374
 • Konf_K-Z_2019-1378
 • Konf_K-Z_2019-1406
 • Konf_K-Z_2019-1407
 • Konf_K-Z_2019-1411
 • Konf_K-Z_2019-1414
 • Konf_K-Z_2019-1424
 • Konf_K-Z_2019-1440
 • Konf_K-Z_2019-1446
 • Konf_K-Z_2019-1461
 • Konf_K-Z_2019-1465
 • Konf_K-Z_2019-1501
 • Konf_K-Z_2019-1545
 • Konf_K-Z_2019-1553
 • Konf_K-Z_2019-1575
 • Konf_K-Z_2019-1608
 • Konf_K-Z_2019-1632
 • Konf_K-Z_2019-1642
 • Konf_K-Z_2019-1759
 • Konf_K-Z_2019-1793
 • Konf_K-Z_2019-1975
 • Konf_K-Z_2019-1982
 • Konf_K-Z_2019-1987
 • Konf_K-Z_2019-2008
 • Konf_K-Z_2019-2041
 • Konf_K-Z_2019-2177
 • Konf_K-Z_2019-2446
 • Konf_K-Z_2019-2447
 • Konf_K-Z_2019-2490
 • Konf_K-Z_2019-2525
 • Konf_K-Z_2019-2567
 • Konf_K-Z_2019-2715
 • Konf_K-Z_2019-2768
 • Konf_K-Z_2019-2820
 • Konf_K-Z_2019-2840
 • Konf_K-Z_2019-2843
 • Konf_K-Z_2019-2886


Więcej aktualności