partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

L.dz. 093/MPORIA/2024                                                                                      Kraków, 17 czerwca 2024 r.                                                                                                                                                                      

 

Urząd Miejski w Byczynie

Gmina Byczyna

ul. Rynek 1                                

46-220 Byczyna

 

Dotyczy: OŚ.271.10.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego Ratusza w Byczynie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku robót budowlanych.

 

Źródło informacji: https://platformazakupowa.pl/pn/byczyna

 

Zespół Warunków Wykonywania Zawodu przy Radzie MPOIA RP monitoruje postępowania przetargowe ogłaszane przez podmioty publiczne, dotyczące wykonania dokumentacji projektowych przez architektów będących członkami MPOIA RP.

 

Kolejne postępowania, dotyczące renowacji zabytkowego Ratusza w Byczynie, ogłaszane przez Gminę Byczyna, zwracają uwagę niewspółmierną wysokością kwoty przeznaczonej na realizację zadania w stosunku do bardzo rozbudowanych wymagań Zamawiającego.

 

Dlatego, mając na uwadze oraz prawa i obowiązki członków IARP oraz jakość wykonywanych przez nich prac projektowych, wzywamy do zrewidowania - w ramach kolejnego postępowania przetargowego - kwoty dotychczas przeznaczanej przez Zamawiającego (80 000,00 PLN brutto) na prace projektowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego lub wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający dokonał oceny koniecznych kosztów prac projektowych dochodząc do powyższej kwoty.

 

Jednocześnie wzywamy do zaprzestania organizowania postępowań na zamówienia publiczne (prace projektowe z szeregiem innych usług i opracowań), z rażąco niskimi kwotami na ich realizację. Na Zamawiającym ciąży obowiązek oszacowania kosztów prac projektowych na podstawie obowiązującego aktu prawnego pn.: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

 

Projektowanie w zabytkowej substancji, jaką jest przedmiot zamówienia, wymaga specjalistycznej wiedzy oraz wykonania niestandardowych prac przedprojektowych: badań architektonicznych, konserwatorskich, ekspertyzy konstrukcyjnej, ekspertyzy dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego, czasochłonnych uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i in.

 

Przeznaczenie ewidentnie zbyt niskiej kwoty na realizację zamówienia, powtarzanie zamówienia trzykrotnie w sytuacji, gdy zawarte w złożonych ofertach kwoty wielokrotnie przewyższają kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego, budzi niepokój, iż potencjalny Wykonawca podejmie się zadania projektowego, nie doszacowując kosztów projektu i nie realizując zamówienia z należytą starannością.

 

                                                                                                 arch. Marek Kaszyński

                                                                                                 Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP