partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.

 

Kraków, 2 maja 2023 r.

 

OPINIA nr ZR 246

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

  

 

Treść pytania:

W związku z wątpliwościami PINB w Zakopanem proszę o wydanie interpretacji na temat odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej przy projektowanym budynku, z odprowadzeniem wody do szczelnego zbiornika. Czy jest to zmiana istotna, czy nieistotna względem zatwierdzonego projektu?

 

Podstawy prawne:

[1] USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

9) urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

Art. 36a.

(...)

5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno--budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

(…)

5b. Przepisów ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Art. 36b. 1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

 

[4] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 7a. § 1. Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.

 

Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP:

By odpowiedzieć na to pytanie należy ustalić czym jest kanalizacja deszczowa przy projektowanym budynku. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3. 9). Pb, jest to urządzenie budowlane, gdyż jest ona „urządzeniem instalacyjnym zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem”. Przepis art. 36a.5. od 1) do 7) wskazuje między innymi, iż istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu są odstąpienia w zakresie: „1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany”. Natomiast art. 36a. 5b. wyraźnie stwierdza, iż przepisów ust. 5. pkt 1 „nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury”.

Należy jednak zbadać, czy odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu nie stanowi odstąpienia w zakresie art. 36a. 5. 5) „ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;” Jeśli odstąpienie od zatwierdzonego projektu nie narusza ustaleń obowiązującego mpzp, lub decyzji wzizt, zmianę taką należy uznać za zmianę nieistotną.

Ponieważ pytanie zostało zadane „w związku z wątpliwościami PINB w Zakopanem (…)”, w tym miejscu należy przywołać art. 36a. 6., który wyraźnie wskazuje, że to „projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od projektu zagospodarowania działki, lub terenu (…), a w przypadku uznania, iż jest ono nieistotne, dołącza do dokumentacji budowy odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia”.

(AS)

 

 

arch. Wojciech Dobrzański
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Marek Kaszyński
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP