partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 20 października 2022 r.

 

OPINIA nr ZR 229

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

w sprawie definicji pojęcia „elewacji frontowej budynku” w MPZP obszaru „Kazimierz”

 

 

Treść pytania:

Pytanie dotyczy budynku usługowo-hotelowego projektowanego na działce znajdującej się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kazimierz” w Krakowie, dla obszaru poza tzw. Historycznym Kazimierzem.

Czy w przypadku usytuowania frontu budynku na obowiązującej linii zabudowy, elewację frontową budynku stanowi tylko ściana elewacji znajdująca się w obowiązującej linii zabudowy, bez uwzględnienia elewacji najwyższej kondygnacji budynku, która zgodnie z wymogiem ww. planu miejscowego jest cofnięta o 3,1 m względem lica elewacji usytuowanej w obowiązującej linii zabudowy

 

Podstawy prawne:

[1] UCHWAŁA NR LXXXVIII/2145/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz”.

§ 4.1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

(…)

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której wymaga się obowiązkowo usytuowania minimum ¾ elewacji frontowych nowo realizowanych budynków;

(…)

15) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć powszechnie dostępne miejsca w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników, np. ulice, place, otoczenie przystanków komunikacji zbiorowej, parki i skwery;

(…)

28) elewacji frontowej budynku – należy przez to rozumieć elewację lub elewacje od tej strony działki, na której jest zlokalizowany wjazd na działkę lub elewacja ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni publicznej.

 

§ 9. Zasady kształtowania dachów, z wyłączeniem przypadków, w których inne zasady zostały wyznaczone w ustaleniach szczegółowych:

1) geometrię i kształt dachów należy kształtować, według następujących zasad:

(…)

b) dla obszaru poza tzw. Historycznym Kazimierzem ustala się nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 40° lub dachów płaskich pod warunkiem cofnięcia najwyższej kondygnacji względem lica elewacji, minimalnie o wysokość tej kondygnacji - w przypadku elewacji zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych w budynkach frontowych, (…)

 


Opinia Zespołu Rzeczoznawców przy MPOIA RP: 

Plan miejscowy obszaru „Kazimierz” [1] stanowiący akt prawa miejscowego, w cytowanych powyżej fragmentach jednoznacznie definiuje pojęcie elewacji frontowej budynku.

§ 4. ust. 1. pkt 28) określa warunek który musi spełniać elewacja frontowa – musi ona znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie przestrzeni publicznej. Ten warunek spełnia jedynie elewacja usytuowana w obowiązującej linii zabudowy.

Z kolei § 9. ust. 1. pkt b) dopuszcza stosowanie w budynkach frontowych dachów płaskich pod warunkiem cofnięcia najwyższej kondygnacji względem lica elewacji, minimalnie o wysokość tej kondygnacji. Z wymienionego powyżej § 4. ust. 1. pkt 28) wynika, że w przypadku elewacji zlokalizowanych od strony przestrzeni publicznych ww. „lico elewacji” oznacza „elewację  frontową”.

Zgodnie z powyższym, jako elewacja frontowa (lico elewacji) definiowana jest tylko część znajdująca się w obowiązującej linii zabudowy, natomiast (przy dachu płaskim) elewacja najwyższej kondygnacji musi być cofnięta względem lica elewacji frontowej. Wymóg ten zostałby w MPZP [1] inaczej sformułowany, jeśli elewacja najwyższej kondygnacji byłaby również elewacją frontową.  

 

Wniosek:

Zgodnie z Planem miejscowym obszaru „Kazimierz” [1] w konkretnym, omawianym przypadku elewację frontową budynku stanowi tylko ściana elewacji zlokalizowana w obowiązującej linii zabudowy. Elewacja najwyższej kondygnacji, cofnięta względem lica elewacji frontowej nie jest elewacją frontową. 

 

(KS)

 

  

arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

arch. Piotr Chuchacz
Przewodniczący Rady

Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP