partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Została opublikowana nowa norma PN-ISO 9836:2015-12 zastępująca normę PN-ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.


Uwaga redakcji:

W obowiązujących aktach prawnych przywołana jest „stara norma” (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.] uwzględniające zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2015 r., poz. 1554].